جداول آیین‌نامه تشخیص صلاحیت مشاوران مصوبه شماره 20637/ت 28437ه‍ مورخ 1383/04/23 هیات محترم وزیران
موارد ذیل توسط بخشنامه های (92/42780 1392/05/20) و (100/12974 1390/12/27) نسخ ضمنی شده اند: 1- کل جدول شماره 9 2-جدول شماره (2) در گروه های شهرسازی و معماری، راه و ترابری، مهندسی آب، مطالعات کشاورزی، گروه انرژی، پست و مخابرات، نفت و گاز، میراث فرهنگی و تخصصهای مشترک 3- جدول (10): 3-1) گروه شهرسازی و معماری، در تخصصهای شهرسازی، ساماندهی و توانمندسازی بافتهای فرسوده و سکونت گاههای غیررسمی و طراحی شهری. 3-2) گروه راه و ترابری، تخصص های فرودگاهها و بندرسازی و سازه های دریایی . 3-3) گروه انرژی، در تخصصهای تولید نیرو، انرژی هسته ای، بهینه سازی انرژی، تولید نیرو، توزیع نیرو و انتقال نیرو. 4-3) گروه پست و مخابرات، کل تخصص های آن. 3-5) میراث فرهنگی، در تخصصهای مرمت و احیا، پژوهشهای فرهنگی و معرفی. 3-6)گروه خدمات برنامه ریزی و اقتصاد در تخصص اقتصاد. 3-7) گروه تخصصهای مشترک در تخصصهای محیط زیست و مطالعات جغرافیایی و برنامه ریزی فضایی
100/70734
1386/05/24
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد