تشخیص صلاحیت و کنترل ظرفیت مشاوران و پیمانکاران
-صدور گواهینامه پیمانکاران نوع اول در پایه های 3 و 4 و 5 و پیمانکاران حقیقی، توسط استانداری ها صورت می پذیرد. -قراردادهایی که بیش از 90 درصد پیشرفت فیزیکی داشته باشند از ظرفیت پیمانکار/مشاور خارج می گردد. *توضیح: طی نامه رئیس امور نظام فنی و اجرایی به شماره 626926 مورخ 95/04/29 قراردادهای پیمانکاری با 95 درصد پیشرفت ریالی و طی نامه ای دیگر قراردادهای خدمات مشاوره با 85 درصد پیشرفت ریالی از ظرفیت خارج می شوند.
100/26336
1387/03/21
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد