محرومیت افراد امتیاز آور تکراری در تشخیص صلاحیت
بموجب بند "ب" ماده 9 دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلفات انتظامی (حرفه ای) پیمانکاران؛ گواهینامه و یا صلاحیت پیمانکاران دارای افراد تکراری امتیازآور تا رفع این تخلف، تعلیق خواهد شد.
22/6840
1388/01/30
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد