تغییر در حداقل شرایط اختصاصی و ظرفیت شرکتهای پیمانکاری آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران مصوبه شماره 48013/ت 23251هـ مورخ 1381/12/11هیأت محترم وزیران
ارائه فرمولی جدید برای محاسبه حداکثر ظرفیت مجاز کاری پیمانکاران
97/576756
1395/03/31
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد