تغییر در حداقل شرایط اختصاصی و ظرفیت شرکتهای پیمانکاری آیین‌نامه طبقه‌بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران مصوبه شماره 48013‏/ت23251هـ مورخ 11‏/12‏/1381 هیأت محترم وزیران
-
99/241840
1399/05/13
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد