خودداری از مکاتبات غیرضرور درخصوص تغییرات گواهی نامه های تشخیص صلاحیت شرکت های پیمانکار
نامه رئیس نظام فنی و اجرایی به روسای سازمان مدیریت استانها. طی این نامه پیمانکاران موظف شده اند، حداکثر 3 ماه پس از انعقاد قرارداد، به سامانه ساجات مراجعه کنند و اطلاعات قرارداد جدید خود را ثبت نمایند. همچنین پیمانکاران به منظور آزاد سازی ظرفیت مجاز کاری، تغییرات نفرات تعهدآور و هیئت مدیره نیز باید از طریق سامانه ساجات اقدام نمایند.
95/626926
1395/04/29
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد