اعطای اختیارات بیشتر برای رتبه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران (واحدهای ساخت در استانها).
-
7848-16577/50
1371/10/20
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد