آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران.
آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران
ارائه تعاریف اولیه، دسته بندی پیمانکاران از حیث نوع فعالیت (رشته)، طبقه بندی پیمانکاران با توجه به معیارهای صلاحیت و ذکر حداقل شرایط اختصاصی برای دریافت گواهینامه پیمانکاری به تفکیک پایه
48013/ت 23251 ه‍
1381/12/11
متن ضابطه

آیین نامه طبقه‌بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران

شماره : .48013ت23251‌ه‍

‌تاریخ : 1381.12.11
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1381.12.4 بنا به پیشنهاد شماره 5.746-105.844 مورخ
1379.4.29‌سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد ماده (22) قانون برنامه و
بودجه - مصوب 1351- آیین نامه طبقه‌بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران را به شرح زیر
تصویب نمود:

‌آیین نامه طبقه‌بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران
‌فصل اول - کلیات
‌ماده 1 - ‌مقررات مندرج در این آیین نامه منحصر به طرحهای موضوع ماده (2) و اشخاص
موضوع ماده (3)‌می باشد.
‌ماده 2- مقررات مندرج در این آیین نامه، برای تشخیص صلاحیت پیمانکارانی به کار
می‌رود که برای کار در‌طرحها و پروژه‌های زیر گواهینامه دریافت می‌کنند:
‌الف تمام یا بخشی از منابع مالی آنها از بودجه عمومی دولت تامین شده باشد.
ب - طرحهایی که تامین مالی و یا اجرای آنها در داخل یا خارج کشور نیاز به تضمین یا
تسهیلات دولتی داشته‌باشد.
‌ماده3- مقررات این آیین نامه منحصر به تشخیص صلاحیت پیمانکاران زیر است:
‌الف- اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی که قصد کار در ایران دارند.
ب - اشخاص حقوقی خارجی که قصد کار در ایران دارند.
پ - اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی که برای کار در کشورهای خارجی نیاز به تضمین یا
تسهیلات دولتی‌دارند.
‌ماده 4 - ‌اصطلاحات به کار رفته در این آیین نامه به شرح زیر تعریف می شوند:
‌الف - سازمان:
‌سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ب- امتیاز صلاحیت:
‌عددی که بیانگر تخصص و تجربه، توان مالی، نتایج ارزشیابیهای دوره‌ای و تضمین
حقوقی در انجام خدمات‌می‌باشد که از رابطه (1) براساس ماده (9) تعیین می‌گردد.
پ - بدهیهای بلندمدت:
‌وامهای با وثیقه و بدون وثیقه و وامهای دریافتنی از شرکتهای وابسته یا عضو گروه.
ت - بدهیهای جاری:
‌وامها و اضافه برداشتیهای بانکی، حصه‌های جاری، بدهیهای بلندمدت و پرداختنی
(‌حسابها و اسناد‌پرداختنی تجاری، پرداختنی به مدیران، شرکتهای عضو یا شرکتهای
وابسته، مالیات بر درآمد، سود سهام پرداختی‌و ...) ث- توان مالی بلندمدت PlP)):
‌رقمی که بیانگر توانایی مالی پیمانکار برای انجام تعهدات و تضمین قراردادهایش
می‌باشد و از رابطه زیر به‌دست می‌آید:
‌بدهیهای بلندمدت - داراییهای بلندمدت = توان مالی بلندمدت ج- توان مالی جاریPcP)
):
‌رقمی که بیانگر توانایی مالی پیمانکار برای سرمایه‌گذاری کوتاه مدت در طرحهای در
دست اجرا می‌باشد و از‌رابطه زیر به دست می‌آید:
‌بدهیهای جاری - داراییهای جاری = توان مالی جاری چ - پیمانکار:
‌شخص حقیقی یا حقوقی که برای انجام کار، طبق مقررات و شرایط مندرج در این
آیین‌نامه، گواهینامه‌صلاحیت پیمانکاری دریافت کرده باشد.
ح - پیمانکار حقوقی:
‌پیمانکاری که پس از ثبت در اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و یا در اداره ثبت
اسناد و املاک، با داشتن‌شرایط لازم، گواهینامه صلاحیت پیمانکاری دریافت کرده
باشد.
خ - پیمانکار حقیقی:
‌فردی که با داشتن شرایط لازم، گواهینامه صلاحیت پیمانکاری دریافت کرده باشد.
‌د- دارایی ثابت:
‌سرمایه، اموال، ماشین‌آلات و تجهیزات، زمین و ساختمان، استهلاک انباشته،
سرمایه‌گذاریهای بلندمدت (‌ در‌شرکتهای فرعی و وابسته)، دریافتنیهای بلندمدت
(‌حسابها و اسناد دریافتنی و تجاری، دریافتنی از مدیران و‌شرکتهای وابسته و عضو
گروه و سایر دریافتنیها)، سرقفلی، حق اختراع، علایم تجاری و مخارج انتقالی به
دوره‌های‌آتی.
‌ذ- دارایی‌های جاری:
‌موجودی نقد، سرمایه‌گذاری در سهام و اوراق بهادار غیر از سرمایه‌گذاریهای بلندمدت
و دریافتنیها و‌موجودیهای مواد و کالا.
‌ر - سرمایه شرکت :
‌مجموع آورده نقدی و غیر نقدی شرکا که با عنوان سرمایه در اداره ثبت شرکتها و
مالکیتهای صنعتی و اداره ثبت‌اسناد و املاک اظهار و ثبت شده باشد.
‌ز - شرکت ایرانی:
‌هر شرکتی که در ایران ثبت و اقامتگاه آن در ایران باشد شرکت ایرانی محسوب می‌شود.
‌ژ- شرکت خارجی:
‌شرکتی که اقامتگاه آن در خارج از کشور جمهوری اسلامی ایران بوده و برای اینکه
بتواند به وسیله شعبه یا‌نماینده خود به امور تجاری یا صنعتی در ایران مبادرت
نماید باید در مملکت اصلی خود شرکت قانونی شناخته‌شده و شعبه یا نمایندگی آن در
اداره ثبت شرکتها در تهران به ثبت رسیده باشد.
س - کارکنان:
‌مستخدمینی که قرارداد کار آنها مشمول بیمه کارکنان (‌براساس قانون کار و قانون
تامین اجتماعی یا استخدام‌کشوری) باشد و حق بیمه‌های آنها از سه سال قبل از
درخواست گواهینامه پرداخت شده باشد.
ش - کارهای انجام شده:
‌کارهای پایان یافته یا در دست اجرا در هر رشته که تحویل موقت و یا صورت وضعیت شده
باشد.
ص - گواهینامه صلاحیت پیمانکاری:
‌مدرکی که براساس مقررات این آیین نامه و به ازای احراز شرایط لازم از سوی سازمان
برای فعالیت پیمانکاری‌در چارچوب کاربرد این آیین نامه صادر و طی ترتیبات مقرر در
این آیین نامه اصلاح و تمدید می‌گردد.
ض - گردش مالیPtP) ):
‌مجموع درآمدها و هزینه‌های پیمانکار در یک سال مالی.
ط- موضوع شرکت:
‌فعالیتهایی که در اساسنامه شرکت تعیین و انجام خدمات پیمانکاری، منطبق با
رشته‌های درخواستی در آن‌لحاظ و شرکت براساس آن تشکیل شده است.

‌فصل دوم:
‌انواع پیمانکاران ماده 5 پیمانکاران موضوع ماده (3) بر حسب توان (‌پایه) به شرح
زیر طبقه‌بندی می‌شوند:
‌الف - نوع اول:
‌پیمانکاران حقیقی و اشخاص حقوقی بخش خصوصی ایرانی که صددرصد (100%) سهم‌الشرکه یا
سهام آنها‌متعلق به اشخاص حقیقی ایرانی باشد.
ب - نوع دوم:
‌پیمانکارانی که صددرصد (100%) مالکیت سهم الشرکه یا سهام آنها متعلق به دولت،
شهرداریها، موسسات یا‌نهادها و ارگانهای انقلاب اسلامی یا دیگر موسسات عمومی و عام
المنفعه باشد.
‌تبصره - شرکتهای دولتی که با اجازه قانون تشکیل می‌شوند، نوع دوم محسوب می‌شوند.
پ - نوع سوم:
‌گروههای مشارکت و سایر پیمانکارانی که حائز شرایط نوع اول و دوم نباشند، نوع سوم
محسوب می‌شوند.
‌تبصره 1 - ‌شرکتهایی که صد درصد (100%) سهام آنها متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی
نوع اول باشد،‌نوع اول محسوب می شود.
‌تبصره 2- ‌سایر اشخاص حقوق عمومی (‌نظیر دولت، سازمانهای دولتی، شهرداریها،
نهادها و موسسات‌عمومی غیردولتی، موسسات خیریه و موقوفات و ...) از نظر این آیین
نامه پیمانکار محسوب نمی‌شوند.
‌ماده 6 - ‌پیمانکاران موضوع ماده (3) برحسب نوع فعالیت (‌رشته) به شرح زیر طبقه
بندی می شوند:
‌الف - رشته ساختمان:
‌در برگیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی، آجری،
سنگی، بتنی و فلزی و‌نظایر آن.
‌ب- رشته آب:
‌دربر گیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت سیستمها و تصفیه خانه‌های آب و فاضلاب،
سدها و بندها و‌تونلهای انحراف آب و مخازن آب و شبکه‌های آب و فاضلاب، آبرسانی و
کانالهای انتقال آب، سازه‌های دریایی و‌ساحلی و نظایر آن.
پ - رشته حمل و نقل:
‌دربر گیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت راهها نظیر جاده‌های اصلی و فرعی،
بزرگراهها، راههای ریلی،‌باند فرودگاه، سیستمهای انتقال هوایی پایه‌دار،
فرودگاهها، تونلها، پلها، راههای زیرزمینی و سیستمهای حمل و نقل(‌تهیه، نصب،
نگهداری و تعمیر تجهیزات) و راهداری و عملیات آسفالتی و نظایر آن.
ت - رشته صنعت:
‌دربر گیرنده امور پیمانکاری مربوط به صنایع، غذایی، نساجی، پوشاک، چرم، چوب،
شیشه، سلولزی،‌استخراج، فرآوری، ذخیره، تبدیل مواد خام و تولید در صنایع نفت و
گاز، پتروشیمی، شیمیایی، کانی غیرفلزی،‌صنایع سنگین، معدنی، صنایع فلزی (‌آهن و
فولاد، فلزی غیرآهنی و فرآورده های فلزی) ساخت کارخانجات ابزار‌آلات و ماشینها و
تجهیزات اندازه گیری و کنترل و تاسیسات صنعتی جانبی، تولید وسایل آزمایشگاهی،
دارویی،‌ کارخانجات تولید وسایل حمل و نقل، تجهیزات و نظایر آن.
ث - رشته برق:
‌دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به تولید، توزیع و انتقال نیرو اعم از
نیروگاهها، شبکه‌های برق و تاسیسات‌برقی، پستهای توزیع و الکترونیک عام و خاص و
نظایر آن.
ج - رشته تاسیسات و تجهیزات:
‌دربر گیرنده امور پیمانکاری مربوط به خطوط انتقال (‌خطوط آب، نفت و گاز) تاسیسات
مکانیکی،‌هیدرومکانیکی، تاسیسات و امور رفاهی ساختمان، سیستمهای سردکننده و گرم
کننده ابنیه، تهیه و نصب تاسیسات‌و تجهیزات برق، آب، گاز و فاضلاب و انتقال زباله،
وسایل انتقال (‌آسانسور و پله برقی و ...)، سیستمهای خبر و‌هشدار دهنده، سیستمهای
آشپزخانه، سلف سرویس و رختشویی، پیمانکاری سیستمهای ارتباطی، شبکه‌های‌رایانه‌ای
ساختمانها و نظایر آن.
چ - رشته کاوشهای زمینی:
‌دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به اکتشاف، حفاری، استخراج، حمل و بهره‌برداری
از مواد غیرزنده موجود‌در پوسته زمین (‌در خشکی و آب)، کاوشهای غیرمستقیم روش
خشکی، حفاریهای آبی، هیدروکربوری و ترزیق‌مواد و دفن زباله، کاوشهای دریایی، حفاری
در بستر دریا و ژئوتکنیک، بهره‌برداری از مواد بستر دریا (‌به جز‌هیدروکربورها)،
سیستمهای ثابت انتقال مواد در دریا و ایستگاههای آن شامل آب، فاضلاب، هیدروکربورها
و دیگر‌مواد، آماده سازی و ساخت و بهره‌برداری از معادن روباز (‌درخشکی) و آماده
سازی و ساخت و بهره برداری از‌معادن زیرزمینی (‌در خشکی) و نظایر آن.
ح - رشته ارتباطات:
‌دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به مخابرات صوتی، تصویری و داده‌ای، ساخت
ایستگاههای اصلی انتقال‌دهنده و توزیع کننده، انواع شبکه‌های پستی، شبکه‌های
انتقال سیمی، بی‌سیم، رادیو، تلویزیون و شبکه‌های‌ماهواره و نظایر آن.
خ - رشته کشاورزی:
‌دربرگیرنده امور پیمانکاری در زمینه جنگل کاری و درخت کاری، آبیاری، بهسازی و
اصلاح اراضی، احداث‌حوضچه‌ها و استخرهای پرورش و تکثیر ماهی، مالچ پاشی و تثبیت شن
روان، عملیات به زراعی، کاشت و‌برداشت محصولات عمده و استراتژیک، مرتع داری و
ایجاد مراتع دست کاشت، کارهای دامپزشکی، ایجاد فضای‌سبز و نگهداری آن، کارهای
دامپروری شامل (‌مرغ داری، گاوداری، زنبورداری و گوسفندداری)، شیلات و آبزیان
و‌نظایر آن.
‌د- رشته خدمات:
‌دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به رفع آلودگی از محیطهای خشکی و آبی (‌اعم از
داخل خشکی و محیط‌دریایی)، آتش نشانی (‌شهری، صنعتی، دریایی و جنگلها) و کمک رسانی
(‌در خشکی و دریا و نظایر آن) و امور‌پیمانکاری مربوط به نظافت شهری و ساختمانها،
باغبانی، ترابری و خدمات حمل و نقل (‌شهری و بین شهری و بین‌المللی)، خدمات
بانکداری، آموزشی، بیمه، تهیه خوراک، نگهبانی و حفاظت، گردشگری، امور بهداشتی
و‌درمانی و خدمات اداری و هنری، مرمت آثار باستانی سندبلاست و حفاظت کاتودیک و
نظایر آن.
‌تبصره - تعریف رشته‌های جدید، تغییر در حوزه تعریف رشته‌ها و تطبیق زیررشته‌ها با
رشته‌های اصلی،‌برعهده کمیته فنی تشخیص صلاحیت می‌باشد.
‌ماده 7- ‌پیمانکاران با توجه به معیارهای صلاحیت در پنج پایه از بزرگ به کوچک از
نظر توان و ظرفیت- به شرح‌زیر رتبه بندی می‌شوند:
‌الف - پیمانکاران پایه یک ب- پیمانکاران پایه دو پ- پیمانکاران پایه سه ت-
پیمانکاران پایه چهار ث- پیمانکاران‌پایه پنج فصل سوم:
‌تشخیص صلاحیت ماده 8- معیارهای تشخیص صلاحیت پیمانکاران عبارت است از:
‌الف- ارزشیابی ب- تخصص و تجربه پ- توان مالی ماده 9- امتیاز صلاحیتSS) براساس
رابطه (1) محاسبه و‌تعیین می‌گردد:
‌رابطه (1Ce = S :( 0.3EE0.5 PP‌که در آن:
CeC= ضریب ارزشیابی EE‌امتیاز تخصص و تجربه PP امتیاز توان مالی ماده 10- ضریب
ارزشیابیCeC) )‌عددی است که براساس رویه‌ها و ضوابط دستورالعمل ارزشیابی تعیین
می‌گردد.
‌در نخستین دوره تشخیص صلاحیت و نیز تا زمانی که دستورالعمل ابلاغ نشده ضریب
ارزشیابی برابر یک منظور‌می‌شود.
‌تبصره - دستورالعمل ارزشیابی پیمانکاران ظرف مدت شش ماه از ابلاغ این آیین نامه
از سوی سازمان تهیه و‌ابلاغ می‌گردد.
‌ماده 11- امتیاز تخصص و تجربهEE) براساس رابطه (2) محاسبه و تعیین می گردد:
E‌رابطه (2 cEEwEEpE E :(‌که در آن:
EpE= امتیاز مدیران و کارکنان EwE= امتیاز کارهای انجام شده EcE= امتیاز تداوم
فعالیت پیمانکار ماده 12 امتیاز‌مدیران و کارکنان EpE)‌براساس رابطه (3) محاسبه و
تعیین می گردد:
‌رابطه (3):
‌که در آن :
mim= امتیاز تحصیلات hi ضریب تجربه برای هیات مدیره و مدیرعامل 20 و برای کارکنان
10 fif= تجربه‌سنواتی nn= تعداد کارکنان الف mi--‌از جدول زیر محاسبه می‌گردد:
‌رشته غیرمرتبط رشته مرتبط رشته زمینه سطح تحصیلات 80 125 250 کارشناسی 90 135 275
کارشناسی‌ارشد 100 150 300 دکتری ب fi--‌دت فعالیت در رشته مربوط، مستند به اسناد
بیمه حداکثر 15‌وnn‌ حداکثر 15‌می‌باشد.
‌پ- امتیاز تحصیلات به استناد مدارک آموزشی معتبر تصدیق می‌گردد.
‌مدارک اشخاص خارجی از سوی نهادهای صاحب صلاحیت در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و
در غیر این‌صورت از سوی دفتر امور مشاوران و پیمانکاران سازمان بررسی و تصدیق
می‌گردد.
‌ت- دارا بودن تحصیلات دانشگاهی (‌حداقل لیسانس) برای واحدهای شخص حقیقی، مدیرعامل
و حداقل دو‌سوم اعضای هیات مدیره شرکتها الزامی است.
‌امتیاز هر یک از مدیران و کارکنان تنها در یک شرکت لحاظ خواهد شد.
‌ث- فهرست رشته‌های دانشگاهی به تفکیک زمینه، مرتبط و غیرمرتبط در هر یک از
رشته‌های پیمانکاری در‌پیوست شماره (2) آمده است.
‌تعیین زمینه و ارتباط دیگر رشته‌هایی که نام آنها در پیوست (2) نیامده است و یا
تغییر در محتوای رشته‌های‌دانشگاهی و ایجاد رشته‌های جدید، بنا به پیشنهاد دفتر
امور مشاوران و پیمانکاران سازمان و تصویب کمیته فنی‌تشخیص صلاحیت فهرست مذکور
اصلاح می‌گردد.
‌ج- در مورد اعطای صلاحیت به واحدهای پیمانکاری تشخیص صلاحیت شده موجود، برای
مدیران فعلی‌آنان به شرط دارا بودن تجربه مفید و موثر، شرط دارا بودن تحصیلات
دانشگاهی الزامی نیست.
‌محاسبه امتیاز رابطه (3) با در نظر گرفتهmim‌برای فوق دیپلم و زیردیپلم به ترتیب
200، 150، 100 وhih‌به ازای‌هر سال 10 امتیاز محاسبه می‌گردد.
‌ماده 13 امتیاز مبالغ کارهای انجام شدهEwE) در 15 سال گذشته براساس رابطه (4)
محاسبه و تعیین می گردد:
‌رابطه (4):
‌که در آن:
nn= تعداد پروژه‌های انجام شده و در دست انجام پیمانکار در 15 سال گذشته در همان
رشته.
PkP= هزینه تمام شده یا آخرین صورت وضعیت تایید شده پروژه k ‌برحسب میلیون ریال.
YcY= سال جاری YsY= سال آغ‌از پروژهk YfY = سال خاتمه پروژه k ‌تبصره - در مورد
کارهای بدون مصالح،Pk ‌با ضریب 3 محاسبه می‌شود.
‌ماده 14- امتیاز تجربه و تداوم فعالیت پیمانکارEcE) براساس دوره تداوم فعالیت
پیمانکاری به عنوان نسبتی از‌مبالغ کارهای انجام شده براساس رابطه (5) محاسبه و
تعیین می گردد:
.
‌رابطه (5EcE :(0.01.1 Ew.‌که در آن :
ll که در آن تعداد سالهایی که پیمانکار فعال بوده و سالهای تاسیس موید آن باشد
‌رابطه (6PP :(= 0.5Pt + 1.5 Pl + Pc ‌که در آن:
PtP= گردش مالی بر حسب میلیون ریال PcP= توان مالی جاری (‌تفاضل داراییهای جاری و
بدهیهای جاری) بر‌حسب میلیون ریال.
PlP= توان مالی بلندمدت (‌تفاضل داراییهای بلندمدت و بدهیهای بلندمدت)، بر حسب
میلیون ریال.
‌تبصره - ‌گردش مالی، توان مالی جاری و توان مالی بلندمدت به میلیون ریال براساس
آخرین اظهارنامه‌مالیاتی تعیین می‌گردد.
‌ماده 16 - ‌دستورالعمل تشخیص صلاحیت اشخاص حقیقی در امور پیمانکاری براساس مبانی
و معیارهای‌این آیین نامه و با توجه به ویژگیهای پیمانکاران حقیقی از سوی سازمان
تهیه و ابلاغ می‌گردد.

‌فصل چهارم- ضوابط و نظامات
‌ماده 17- کمیته فنی تشخیص صلاحیت متشکل از اعضای زیر خواهد بود:
‌الف - مدیر کل دفتر امور مشاوران و پیمانکاران سازمان (‌رییس کمیته).
ب - مدیرکل دفتر نظارت و ارزیابی طرحهای سازمان.
پ - یک نفر کارشناس مستقل واجد صلاحیتهای فنی و حقوقی، به تشخیص و انتخاب معاون
امور فنی سازمان.
ت - نماینده انجمن صنفی پیمانکاری ذی ربط.
ث - نماینده دستگاه اجرایی ذی ربط.
‌تصمیمات این کمیته با اکثریت آراء تصویب می‌شود.
‌ماده 18- وظایف کمیته فنی تشخیص صلاحیت به شرح زیر می باشد:
‌الف - تصویب جداول و تغییرات آنها، فرمها و رویه‌های اجرایی آیین نامه حاضر.
ب - تصویب شرایط اختصاصی.
پ - سایر وظایفی که براساس این آیین نامه و آیین نامه اجرایی ارجاع کار به
پیمانکاران بر عهده کمیته فنی‌تشخیص صلاحیت گذاشته شده است.
‌ماده 19 - ‌پیمانکاران موضوع این آیین نامه برای احراز صلاحیت باید واجد شرایط
عمومی زیر باشند:
‌الف - نداشتن ممنوعیتهای مقرر در اصول (49) و (141) قانون اساسی جمهوری اسلامی
ایران.
ب - نداشتن ممنوعیت مقرر در قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و
کارمندان دولت در‌معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337.
پ - نداشتن محرومیت یا محکومیت موثر در کارهای پیمانکاری.
ت - دارا بودن صلاحیت و امتیازهای لازم براساس این آیین نامه.
ث - نداشتن ممنوعیت از اعطای صلاحیت به شرح مندرج در ماده (24) و ضوابط ارزشیابی
پیمانکاران.
‌ماده 20 - ‌شرایط اختصاصی، تعیین کننده حداقلهای مورد نیاز برای دریافت گواهینامه
پیمانکاری است.
‌شرایط اختصاصی دریافت گواهینامه پیمانکاری برای هر پایه در پیوست شماره (1) ارایه
شده است.
‌تبصره - پارامترهای شرایط اختصاصی با توجه به آمار و اطلاعات سالانه طی
دستورالعملی که حاوی‌حداقلهای مورد نیاز در پیوست شماره (1) باشد تهیه و ابلاغ
می‌گردد.
‌ماده 21 - پیمانکاران نوع اول در پایه‌های سه، چهارو پنج، براساس مفاد این
آیین‌نامه توسط سازمانهای‌مدیریت و برنامه‌ریزی استانها، به عنوان پیمانکاران
استانی و سایر پیمانکاران توسط دفتر امور مشاوران و‌پیمانکاران تشخیص صلاحیت
می‌شوند.
‌ماده 22- ‌ظرفیت، تعیین کننده حداکثر تعداد و مبلغ کار مجاز در هر رشته و پایه
پیمانکاری می‌باشد.
‌ماده 23- پیمانکاران نوع سوم، پیمانکاران موضوع بند (پ) ماده (3) به صورت موردی
تشخیص صلاحیت‌می‌شوند.
‌ماده 24 - در آبان ماه هر سال فهرست پیمانکاران صلاحیت دار که در آن اطلاعات
مربوط به تاریخ صدور‌گواهینامه، امتیازات، ظرفیت، پایه و رشته کار پیمانکاران درج
شده باشد، منتشر می‌شود.
‌ماده 25- ‌در صورتی که اطلاعات تنظیم شده برای تشخیص صلاحیت نادرست و یا اسناد
ارایه شده تقلبی و‌جعلی باشد، شرکت و مدیران آن به تشخیص دفتر امور مشاوران و
پیمانکاران یا سازمانهای مدیریت و برنامه‌ریزی‌استانها از یک تا سه سال از تشخیص
صلاحیت محروم می‌گردند.
‌تبصره - تجدیدنظر در محرومیت یاد شده، که از سوی سازمانهای مدیریت و برنامه‌ریزی
استانها اعمال شده‌باشد، بر عهده دفتر امور مشاوران و پیمانکاران سازمان و در سایر
موارد بر عهده کمیته فنی تشخیص صلاحیت‌می‌باشد.
‌ماده 26 - ‌اعتبار گواهینامه‌های پیمانکاری چهار سال و طبق اصول و مقررات این
آیین نامه، با رعایت ضوابط‌دستورالعمل ارزشیابی پیمانکاران، به هنگام می‌گردد.
‌ماده 27 - ‌سازمان موظف است ظرف مدت یک سال آیین نامه نحوه بکارگیری تشکلهای
صنفی، تخصصی‌در جهت تشخیص صلاحیت و رتبه بندی شرکتهای مرتبط را تهیه و به هیأت
وزیران ارایه نماید.
‌ماده 28 - ‌با تصویب این آیین نامه، تصویب نامه شماره .77054‌ت778 مورخ 1368.8.24
و سایر آیین‌نامه‌ها و دستورالعملهای مرتبط با آن ملغی می‌گردد.
‌ماده 29 - ‌شرکتهای تشخیص صلاحیت شده براساس آیین نامه‌ها و دستورالعملهای ملغی
شده از تاریخ ابلاغ‌این آیین نامه، حداکثر یک سال فرصت دارند تا وضعیت خود را با
شرایط آن تطبیق داده و گواهینامه صلاحیت‌دریافت نمایند.
‌محمدرضا عارف - معاون اول رییس‌جمهور

موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد