تغییر در حوزه تعریف رشته "تاسیسات و تجهیزات" و اصلاح جداول آیین‌نامه طبقه‌بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران مصوبه شماره 48013/ت23251هـ مورخ 81/12/11 هیات محترم وزیران
تغییر در حوزه تعریف رشته "تاسیسات و تجهیزات" و اصلاح جدول پیوست (1) آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران
100/15300
1386/02/08
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
نام/تاریخ
دیدگاه