تغییر در حوزه تعریف رشته‌های آب، صنعت و معدن، تاسیسات و تجهیزات و اصلاح جداول آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران، مصوبه شماره 48013/ت23251هـ مورخ 81/12/11 هیات محترم وزیران
بجز جدول امتیاز تحصیلی –موضوع بند الف ماده 12 آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران- سایر موارد به طور ضمنی توسط بخشنامه های ذیل نسخ شده اند. (31395/ 100 89/04/26) - (100/15300 1386/02/08) - (92/19167 92/03/06) - (94/130439 1394/06/24)
101/158657
1384/09/12
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد