ضریب متوسط افزایش وزنی 1399تغییر در حداقل شرایط اختصاصی و ظرفیت شرکت های پیمانکاری آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران
-
99/117921
1399/03/18
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد