تغییر در حوزه تعریف رشته های ماده ( 6) و اصلاح جداول آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران مصوبه شماره 48013 /ت 23251 هـ مورخ 1381/12/11هیئت محترم وزیران
اصلاح جدول شرایط اختصاصی دریافت گواهی پیمانکاری (پیوست (1) آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران)، از جمله جدول ضریب حداکثر مبلغ و ظرفیت در هر رشته. اصلاحیه در خصوص تعریف رشته های ساختمان و ابنیه، آب، صنعت و معدن، نیرو، تاسیسات و تجهیرات، ارتباطات و فناوری اطلاعات، حفاظت و مرمت آثار فرهنگی و تاریخی و نفت و گاز. -مبنای محاسبه اعلام شده برای حداکثر مبلغ مجاز ظرفیت کاری توسط بند یک بخشنامه 95/576756 مورخ 95/03/31 اصلاح گردید.
94/130439
1394/06/24
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد