دستورالعمل مبلغ ظرفیت مجاز پیمانکاران برای شرکت در مناقصه، ارزیابی کیفی و ارجاع کار
به موجب این بخشنامه حداکثر مبلغ ظرفیت مجاز کاری، براساس تاریخ اخذ تایید صلاحیت پیمانکار ثابت در نظر گرفته می شود و تا زمان اخذ گواهینامه جدید تغییر نمی کرد.
92/75873
1392/08/25
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد