دستورالعمل ظرفیت مجاز پیمانکاران برای شرکت در مناقصه، ارزیابی کیفی و ارجاع کار
تا قبل از ابلاغ این بخشنامه حداکثر مبلغ ظرفیت مجاز کاری، براساس تاریخ اخذ تایید صلاحیت پیمانکار ثابت می ماند و تا زمان اخذ گواهینامه جدید تغییر نمی کرد. به موجب این بخشنامه و بخشنامه 95/576756 مورخ 1395/03/31 (که آخرین فرمول محاسبه حداکثر ظرفیت پیمانکاران را ارائه کرده است) این مبلغ براساس متوسط افزایش وزنی شاخص های تعدیل سالانه بروز می شود.
94/30593
1394/03/05
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد