آیین‌نامه اجرایی بند "ج" ماده (12) قانون برگزاری مناقصات
مصوب هیات وزیران
84136/ت33560ه‍
1385/07/16
متن ضابطه

آیین‌نامه اجرایی بند “ج” ماده (12) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب 1383

 

شماره: 84136/ت33560هـ

تاریخ: 1385/07/16

تاریخ تصویب: 1385/07/05

 

بسمه‌تعالی
«با صلوات بر محمد و آل محمد»
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
هیئت‌وزیران در جلسه مورخ 1385/7/5 بنا به پیشنهاد شماره 101/75223 مورخ 1384/4/29 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد بند “ج” ماده (12) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب 1383 ـ، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح ذیل تصویب نمود:
"آیین‌نامه اجرایی بند “ج” ماده (12) قانون برگزاری مناقصات"

فصل اول- کلیات
ماده 1- هدف و کاربرد
الف - هدف: در اجرای بند "ج" ماده (12) قانون برگزاری مناقصات که در این آیین‌نامه به‌اختصار قانون نامیده می‌شود، ضوابط، موازین و معیارهای ارزیابی کیفی مناقصه گران به‌منظور تحقق موارد زیر تعیین می‌شوند:
1- افزایش کارایی مناقصات
2- تضمین کیفیت خدمات و کالاها
3- به‌کارگیری مناقصه گران توانمند و باسابقه
4- ایجاد محیط رقابت کیفی برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی
ب - کاربرد: تمام دستگاه‌های مناقصه گزار موضوع‌بند "ب" ماده (1) قانون باید در ارزیابی کیفی مناقصه گران مربوط به موارد زیر، مقررات این آیین‌نامه را رعایت کنند:
1- انواع کارهای پیمانکاری
2- تأمین کالا
تبصره- ارزیابی کیفی مشاوران بر اساس آیین‌نامه اجرایی موضوع‌بند “هـ” ماده (29) قانون انجام می‌شود.

ماده 2- تعاریف
الف- در این تصویب‌نامه، واژه‌ها و عبارت‌های زیر به‌جای واژه‌ها و عبارت‌های مشروح مربوط به کار می‌روند:
1- قانون: قانون برگزاری مناقصات
2- سازمان: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
3- دستگاه مرکزی: واحد مرکزی دستگاه‌های موضوع‌بند "ب " ماده (1) قانون که طبق مقررات وظیفه راهبری واحدهای تابع را بر عهده‌دارند. شناسایی این واحدها بر عهده دستگاه‌های موضوع‌بند “ب” ماده (1) قانون و با تأیید سازمان می‌باشد.
4- فراخوان: سندی که به‌صورت آگهی یا دعوت‌نامه به اطلاع مناقصه گران رسانده می‌شود
5- آگهی ارزیابی: فراخوان برای ارزیابی کیفی مناقصه گران (موضوع ماده " 7 " این آیین‌نامه) که در پایگاه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات و روزنامه‌های کثیرالانتشار منتشر می‌شود.
6- دعوت‌نامه: فراخوانی که از طریق پست سفارشی، تلکس، پست الکترونیک یا نظایر آن با رعایت ماده (22) قانون به نشانی مناقصه گران ارسال می‌شود.
7- برنامه زمانی ارزیابی: برنامه‌ای که در آن زمان‌بندی، فعالیتها و مسئولیت‌های مربوط به ارزیابی کیفی مناقصه گران تعیین می‌شود
8- استعلام ارزیابی: کار برگ یا کار برگ‌هایی که به‌طور یکسان به‌منظور ارزیابی کیفی مناقصه گران بین همه متقاضیان توزیع و اطلاعات موردنیاز از آن‌ها دریافت می‌شود

9- تهیه فهرست کوتاه: فرایندی که در آن از بین کسانی که اسناد ارزیابی کیفی مناقصه گران را ارسال کرده‌اند، تعدادی که بر اساس این آیین‌نامه توان انجام تعهدات موضوع مناقصه را داشته باشند، برای شرکت در مناقصه محدود برگزیده می‌شوند.
10- طراحی: خدماتی که به تعیین مشخصات فنی، اجرایی، روش ساخت و تدارک یک طرح یا پروژه منجر شود.
11- ساخت: فعالیت‌هایی که از طریق ساخت کارخانه‌ای یا اجرای در محل، به تحقق عینی یک طرح یا پروژه منجر شود
12- بهره‌برداری: مجموعه‌ فعالیت‌هایی که به‌منظور راهبری، تعمیر و نگهداری سامانه‌ها، ابنیه، تأسیسات، تجهیزات یا خدمات تکمیلی مرتبط انجام می‌گیرد.
13- کار پیمانکاری: فعالیت‌هایی برای ساخت تمام یا بخشی از یک طرح یا پروژه که مشتمل بر یک یا چند نوع از خدمات زیر باشد:
1-13- ساخت
2-13- ساخت و نصب
3-13- خدمات طراحی همراه با ساخت
4-13- خدمات نگهداری و بهره‌برداری
5-13- مشارکت مالی همراه با ساخت
14- پیمانکار: شخص حقیقی یا حقوقی که برای انجام کار پیمانکاری قبول تعهد کند.
15- گروه مشارکت: مناقصه گرانی که در قالب مشارکت مدنی شامل چند شخص حقوقی، متقاضی ارزیابی کیفی شوند.
16- تأمین کالا: تأمین مصالح، تجهیزات، کالا و خدمات مرتبط که در قالب قرارداد خرید، مشتمل بر یک یا چند مورد زیر باشد:
16-1- تولید یا عرضه
16-2- حمل
16-3- نصب
16-4- پشتیبانی
به‌شرط آنکه مجموع برآورد خدمات نصب و پشتیبانی کمتر از بیست‌وپنج درصد مبلغ برآوردی موضوع معامله باشد.
17- تأمین‌کننده: شخصی حقیقی یا حقوقی که برای تأمین کالا قبول تعهد کند.
18- پیمانکاری عمومی: فعالیت‌هایی مشتمل بر کار پیمانکاری، تأمین کالا و تأمین تمام یا بخشی از منابع مالی طرح یا پروژه و مدیریت
19- پیمانکار فرعی: شخص حقیقی یا حقوقی که برای انجام بخشی از موضوع مناقصه با تأیید مناقصه گزار، متعهد به همکاری با مناقصه گر می‌شود.
20- مشاور: شخص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط برای خدمات مهندسی مشاور و مشاوره فنی- بازرگانی مشتمل بر مطالعه، طراحی یا مدیریت بر طرح و اجرا و نظارت یا هر نوع خدمات مشاوره‌ای و کارشناسی (به شرح مندرج در آیین‌نامه اجرایی بند “هـ” ماده “29" قانون)

21- مدیر طرح: شخص حقوقی که طی حکم یا قرارداد مشخص، وظایف مدیریت بر انجام تعهدات موضوع مناقصه را بر عهده می‌گیرد.
ب- سایر اصطلاحاتی که در این آیین‌نامه به‌کاررفته است، به ترتیب بر اساس قانون برگزاری مناقصات، آیین‌نامه نظام مستندسازی و اطلاع‌رسانی مناقصات، قانون محاسبات عمومی کشور و سایر قوانین تعریف و تفسیر می‌شوند.

فصل دوم- فرایندها، نقش‌ها و روش‌ها
ماده 3- فرایند ارزیابی کیفی مناقصه گران
فرایند ارزیابی کیفی مناقصه گران شامل مراحل زیر می‌باشد:
1- تمهیدات ارزیابی (موضوع ماده “6” این آیین‌نامه)
2- انتشار آگهی ارزیابی (موضوع ماده “7” این آیین‌نامه)
3 ـ توزیع استعلام ارزیابی و دریافت پاسخ متقاضیان (موضوع ماده “8” این آیین‌نامه)
4 ـ ارزیابی و امتیازدهی (موضوع ماده “9” این آیین‌نامه)
5 ـ تهیه و اعلام فهرست/ لیست کوتاه (موضوع ماده “10” این آیین‌نامه)

ماده 4- مسئولیت‌ها در ارزیابی کیفی مناقصه گران
الف - ارزیابی کیفی مناقصه گران در مناقصات دومرحله‌ای از سوی دستگاه مرکزی و یا به تشخیص وی بر عهده کمیته فنی- بازرگانی و در مناقصات یک مرحله‌ای بر عهده کمیسیون مناقصه می‌باشد. این وظایف عبارت‌اند از:
1- بررسی کفایت و تأیید گزارش شناخت
2- تعیین معیارهای ارزیابی و وزن آن‌ها
3- تأیید مفاد استعلام ارزیابی
4- امتیازدهی به متقاضیان در خصوص هر یک از معیارهای ارزیابی
5- ارزیابی نهایی مناقصه گران و تهیه فهرست کوتاه مناقصه گران صلاحیت‌دار برای دعوت به مناقصه محدود
ب - مسئولیت تهیه استعلام ارزیابی کیفی بر عهده واحدی می‌باشد که به سفارش وی مناقصه برگزارشده است.
تبصره- درصورتی‌که از خدمات مدیر طرح استفاده شود، می‌توان به تشخیص بالاترین مقام دستگاه مناقصه گزار مسئولیت‌های موضوع‌بندهای “الف” و “ب” این ماده را بر عهده مدیر طرح قرارداد.
پ - در صورت ضرورت، سازمان باید دستورالعمل‌ها، استانداردها و راهنمای ارزیابی کیفی مناقصه گران را تهیه، بهنگام و در پایگاه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات منتشر کند.

ماده 5- مستندسازی و اطلاع‌رسانی ارزیابی کیفی
الف - دستگاه‌های مناقصه گزار موظف‌اند طبق ماده (9) آیین‌نامه نظام مستندسازی و اطلاع‌رسانی مناقصات، تمام مراحل ارزیابی کیفی مناقصه گران را مستندسازی کنند.
ب - دستگاه‌های مناقصه گزار موظف‌اند بر اساس ماده (23) قانون و ماده (20) آیین‌نامه نظام مستندسازی و اطلاع‌رسانی مناقصات، مستندهای ارزیابی کیفی مناقصه گران را از طریق پایگاه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات منتشر کنند.

ماده 6- تمهیدات ارزیابی
الف - قبل از انتشار آگهی ارزیابی، اقدام‌های زیر باید انجام شود:
1- تأمین مالی برای انجام تعهدات موضوع مناقصه
2- انجام مقدمات لازم برای اجرای تعهدات موضوع مناقصه، مانند تهیه و تصویب مطالعات، نقشه‌ها، فهرست مقادیر و نظایر آن‌ها
3- تهیه گزارش شناخت (موضوع ماده “14” این آیین‌نامه)
4- مستندسازی پیش ‌از فراخوان و تهیه صورت‌جلسه پیش ‌از فراخوان (طبق ماده “6 آیین‌نامه نظام مستندسازی و اطلاع‌رسانی مناقصات)
5- تهیه آگهی ارزیابی (طبق ماده “7” این آیین‌نامه)
6- تهیه استعلام ارزیابی (طبق ماده “8” این آیین‌نامه)
7- تشکیل کمیته فنی- بازرگانی یا ابلاغ ارزیابی کیفی به مدیر طرح، حسب مورد
8- تهیه برنامه زمانی ارزیابی
ب دستگاه‌های مرکزی می‌توانند ارزیابی کیفی تأمین‌کنندگان را به‌طور عام و برای انواع کالاهای مختلف انجام دهند و در این صورت، اجرای مفاد جزءهای (1) تا (3) بند الف” این ماده لازم نیست.

ماده 7- آگهی ارزیابی
الف -آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران که در صورت لزوم انجام می‌شود، باید حداقل شامل موارد زیر باشد:
1- نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار
2- موضوع مناقصه
3- تاریخ، مهلت و نشانی دریافت و تحویل استعلام ارزیابی کیفی مناقصه گران
4- نام و نشانی مدیر طرح یا مشاور حسب مورد
5- نحوه دریافت اسناد استعلام و هزینه آن در صورت لزوم
ب - بعد از پایان یافتن مهلت تحویل استعلام‌ها، در صورت تحقق شرایط انحصار (موضوع جزء “2” بند “ط” ماده “2” قانون)، به‌منظور اطمینان یافتن از انحصار، آگهی ارزیابی حداقل برای یک‌بار باید تجدید شود.
تبصره- در صورت احراز انحصار، کمیسیون مناقصه صورت‌جلسه‌ای مبنی بر تأیید شرایط انحصار تنظیم و امضا می‌کند و در این صورت (طبق بند “الف” ماده “29” قانون) نیازی به انجام تشریفات مناقصه نیست و قرارداد از طریق مذاکره کمیسیون مناقصه با متقاضی معامله منعقد می‌شود.

ماده 8- استعلام ارزیابی
الف - استعلام ارزیابی باید حداقل حاوی اطلاعات زیر باشد:
1- نام و نشانی مناقصه گزار
2- موضوع مناقصه
3- مدارک صلاحیت و گواهینامه‌های لازم، حسب مورد
4- مقدار یا برآورد اولیه موضوع مناقصه، حسب مورد
5- معیارهای ارزیابی
6- اهمیت وزنی معیارهای ارزیابی، درصورتی‌که ارزیابی به روش وزنی انجام شود
7- مدارک و مستندهای لازم برای تعیین امتیازهای مربوط به هر یک از معیارها، حسب مورد
8- روش محاسبه امتیازهای مربوط به هر یک از معیارها
9- حداقل امتیاز قابل‌قبول برای دعوت به مناقصه
10- محل، زمان و مهلت دریافت و تحویل استعلام‌ها
11- نام و نشانی مدیر طرح یا مشاور، حسب مورد
12- برنامه زمانی ارزیابی.
ب - استعلام‌های ارزیابی باید توسط مناقصه گران تکمیل و در موعد مقرر به مناقصه گزار تحویل شوند. رعایت مقررات زیر در تکمیل استعلام‌ها ضروری است:
1- استعلام‌ها باید توسط اشخاص مجاز امضا و مهر شوند
2- حسب مورد، اطلاعات مربوط به گواهینامه‌های صلاحیت و رتبه‌بندی ارائه شود
3- اسناد و مدارک درخواست شده پیوست شود
4- اطلاعات صحیح و کامل باشد
پ- در ارزیابی کیفی مناقصه گران، مفاد و نحوه توزیع استعلام ارزیابی باید برای همه متقاضیان یکسان باشد و هرگونه تبعیض ممنوع است.
ت - حداقل زمان لازم برای تکمیل استعلام ارزیابی از آخرین روز توزیع استعلام‌ها، دو هفته می‌باشد.
ث - در تقاضای مناقصه گران برای دریافت استعلام ارزیابی، باید به‌طور صریح، موضوع ارزیابی یا مناقصه قید شود و در مواردی که ارزیابی چند طرح یا پروژه باهم انجام می‌شود، متقاضیان باید قید کنند که برای کدام کار یا کدام کارها، اعلام آمادگی نموده‌اند.
ج - بررسی هم‌زمان استعلام‌های ارزیابی کیفی مناقصه گران با پیشنهادهای فنی یا مالی، ممنوع است.

ماده 9- ارزیابی و امتیازدهی
الف - ارزیابی و امتیازدهی به استعلام‌های تحویل‌شده، باید در موعد مقرر در برنامه زمانی ارزیابی و پس از پایان مهلت تحویل استعلام‌ها انجام شود.
ب - روش ترجیحی در ارزیابی کیفی مناقصه گران، روش وزنی می‌باشد. در این روش، مجموع ضریب وزنی معیارها معادل صد در صد می‌باشد و هر مناقصه گر در ازای هر معیار، امتیازی بین صفر تا صد کسب می‌کند. امتیاز کل هر مناقصه گر، معادل مجموع حاصل‌ضرب امتیاز کسب‌شده برای هر معیار در ضریب وزنی مربوط می‌باشد. حداقل امتیاز قابل‌قبول (برای امتیاز کل یا برای هر معیار) و نحوه تعیین امتیاز، باید در استعلام ارزیابی ذکر شود.
پ - نتایج ارزیابی کیفی، باید با تنظیم صورت‌جلسه‌ای طبق مقررات بند “ث” ماده (9) آیین‌نامه نظام مستندسازی و اطلاع‌رسانی مناقصات با امضای اعضای منتخب رئیس دستگاه مناقصه گزار یا کمیته فنی-بازرگانی به رئیس دستگاه مناقصه گزار گزارش شود.
ت - اگر اثبات شود که مناقصه گران در فرایند ارزیابی کیفی مناقصه گران از مدارک جعلی یا اطلاعات خلاف واقع، تهدید، تطمیع، رشوه و نظایر آن برای قبول پیشنهادهای خود استفاده کرده‌اند، به تشخیص هیئت رسیدگی به شکایات به مدت حداقل دو سال از
ارجاع کارهای موضوع این آیین‌نامه محروم می‌شوند.
تبصره - دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلفات مناقصه گران و اعمال محرومیت از ارجاع کار از سوی سازمان تهیه و ابلاغ می‌شود.

ماده 10 - حداقل تعداد مناقصه گران در فهرست کوتاه
الف - حداقل تعداد مناقصه گران واجد شرایط (فهرست کوتاه) برای دعوت به مناقصه محدود به شرح زیر تعیین می‌شود:
1- پنج مناقصه گر در کارهای پیمانکاری در صورت استفاده از فهرست‌بهای پایه منتشرشده توسط سازمان
2- سه مناقصه گر در سایر مناقصات
ب - درصورتی‌که تعداد افراد واجد شرایط به حدنصاب نرسد، برای یک‌بار فرایند ارزیابی تجدید می‌شود و در ارزیابی دوم با حداقل دو مناقصه گر که دارای بالاترین امتیاز باشند، مناقصه برگزار می‌شود و در غیر این صورت، طبق جزء (2) بند “ط” ماده (2) قانون، تأمین‌کننده یادشده، انحصاری تلقی و معامله طبق بند “الف” ماده (29) قانون انجام می‌شود.
پ - دعوت‌نامه شرکت در مناقصه محدود باید برای همه مناقصه گرانی که در فهرست کوتاه نام آن‌ها قیدشده است ارسال شود.
تبصره ـ در مواردی که مناقصه محدود برگزار می‌شود و پروژه واگذاری مربوط به تکمیل آن باشد، دستگاه مناقصه گزار می‌تواند به تشخیص خود پیمانکار شاغل را بدون در نظرگیری ظرفیت کاری در فهرست کوتاه ملحوظ کند.
ت دعوت‌نامه شرکت در مناقصه، باید به نحوی ارسال شود که با احتساب زمان لازم برای تهیه و تکمیل اسناد، تأمین ضمانت‌نامه‌های لازم و انجام تشریفات مبادله قرارداد، مدت اعتبار پیشنهادها خاتمه نیابد.

ماده 11- ارزیابی ساده
الف - در مناقصات پیمانکاری یک مرحله‌ای، درصورتی‌که برآورد هزینه اجرای کار از بیست برابر نصاب معاملات متوسط تجاوز نکند، ارزیابی کیفی مناقصه گران (محدود به رعایت ماده “22” این آیین‌نامه) توسط کمیسیون مناقصه انجام می‌شود.
ب - در مناقصات یک مرحله‌ای تأمین کالا، درصورتی‌که برآورد خرید از بیست برابر نصاب معاملات متوسط تجاوز نکند، ارزیابی کیفی تأمین‌کنندگان (محدود به رعایت ماده 27این آیین‌نامه) توسط کمیسیون مناقصه انجام می‌شود.

ماده 12- اعتبار فهرست‌های کوتاه
الف - در موارد زیر می‌توان بر اساس ماده (26) قانون، از فهرست‌های مناقصه گران صلاحیت‌دار که قبلاً تهیه‌شده است، استفاده کرد:
1- در مناقصات پیمانکاری درصورتی‌که بیش از دو سال از تاریخ ارزیابی کیفی و تهیه فهرست کوتاه در رشته و پایه مربوط نگذشته باشد
2- در مناقصات تأمین کالا در صورت استفاده از فهرست تأمین‌کنندگان صلاحیت‌دار دستگاه مرکزی که با رعایت آیین‌نامه اجرایی بند “الف” ماده (26) قانون تهیه‌شده باشد
ب- در صورت استفاده از فهرست‌های موضوع‌بند “الف” این ماده، نیازی به انتشار آگهی نیست و فراخوان مناقصه از طریق دعوت‌نامه انجام می‌شود و در این صورت لازم است که مستندهای مربوط به فهرست‌های یادشده در صورت‌جلسه پایانی ارزیابی کیفی مناقصه گران قید شود.

ماده 13- ترک تشریفات مناقصه
الف در صورت ارجاع کار به روش ترک تشریفات مناقصه، درصورتی‌که مجوز ترک تشریفات بدون قید نام مناقصه گر اخذشده باشد، حسب مورد، داشتن گواهینامه صلاحیت یا گواهی استاندارد و پروانه بهره‌برداری در زمینه موضوع مناقصه الزامی است.
ب - به‌منظور پیشگیری از تغییر شرایط متعارف ارجاع کار، هنگام استفاده از روش ترک تشریفات مناقصه، تفکیک کارهای پروژه به پیمان‌های جداگانه فقط بر اساس گزارش‌های مصوب واحدهای خدمات مشاوره صلاحیت‌دار مجاز است.

ماده 14 - گزارش شناخت
الف - در ارزیابی کارهای پیمانکاری یا تأمین کالا با برآورد بیش از بیست برابر نصاب معاملات متوسط، تهیه گزارش شناخت پروژه ضروری است. این گزارش باید به همراه استعلام به متقاضیان ارائه شود.
ب - گزارش شناخت پروژه شامل موارد زیر خواهد بود:
1- عنوان، مشخصات کلی، اهداف کیفی و کمی پروژه
2- سازمان کارفرمایی
3- برنامه زمانی کلی اولیه (متناسب با تعهدات موضوع مناقصه)
4- اطلاعات تأمین مالی پروژه
5- اسناد فنی و نقشه‌ها و اطلاعاتی که وضعیت پروژه را برای مناقصه گر ازنظر شرایط کار تبیین کند
6- برنامه تدارکاتی پروژه (تدارکات داخلی و خارجی)، حسب مورد
7- قوانین خاص و مقررات اختصاصی پروژه (نظیر بیمه یا الزامات ایمنی و زیست‌محیطی خاص)، حسب مورد

ماده 15- ترجیح مناقصه گران داخلی
الف - امتیاز ارزیابی کیفی مناقصه گران خارجی با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به‌منظور صدور خدمات ـ مصوب 1375 ـ به ترتیب زیر تنزیل می‌شود:
1- امتیاز ارزیابی پیمانکاران خارجی همکار پیمانکار داخلی به نسبت سهم آن‌ها در عدد 0/9 ضرب می‌شود.
2- امتیاز ارزیابی تأمین‌کنندگان خارجی همکار تأمین‌کننده داخلی به نسبت سهم آن‌ها در عدد 85/0 ضرب می‌شود.
ب - ترجیح مناقصه گران داخلی که بخشی از سهام یا سهم‌الشرکه آن‌ها متعلق به اشخاص خارجی باشد، مشروط بر آن است که میزان سهم یا مشارکت سهامداران یا شرکای داخلی در سود و زیان مشخص و بیش از پنجاه‌درصد باشد.
پ- در مناقصات مربوط به پیمانکاری ساخت و نصب، طرح و ساخت یا پیمانکاری عمومی که تأمین کالا بر عهده پیمانکار باشد و در پروژه‌هایی که موضوع آن‌ها احداث کارخانه‌های صنعتی، نیروگاه‌ها و پروژه‌های صنعتی مشابه باشد، ترجیح مناقصه گران داخلی به ترتیب مذکور در جزء (2) بند "الف" این ماده اعمال می‌شود.

فصل سوم- ارزیابی کیفی پیمانکاران

ماده 16- معیارهای ارزیابی پیمانکاران
الف - معیارهای عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران در کارهای پیمانکاری حداقل به شرح زیر است:
1- تجربه (سابقه اجرایی)
2- حسن سابقه در کارهای قبلی
3- توان مالی
ب - در کارهای پیمانکاری که برآورد آن‌ها بیش از بیست برابر نصاب معاملات متوسط باشد، علاوه بر معیارهای مذکور دربند “الف”، باید حداقل معیارهای زیر نیز لحاظ شود:
1- توان تجهیزاتی
2- توان فنی و برنامه‌ریزی
پ - در کارهای پیمانکاری "طرح و ساخت" و پیمانکاری "بهره‌برداری" علاوه بر معیارهای بندهای “الف” و “ب” این ماده، برای ارزیابی کیفی مناقصه گران، باید حداقل معیارهای زیر نیز لحاظ شود:
1- دانش فنی در زمینه مطالعه و طراحی
2- تجربه در زمینه تأمین کالا
3- توان مدیریتی
تبصره 1- ارزیابی دانش فنی در زمینه مطالعه و طراحی طبق معیارهای ارزیابی کیفی مشاوران (موضوع آیین‌نامه اجرایی بند “هـ” ماده (29) قانون) تعیین می‌‌شود.
تبصره 2- ارزیابی تجربه پیمانکار یا پیمانکاران فرعی وی در زمینه تأمین کالا بر اساس معیارها و ضوابط مذکور در فصل چهارم این آیین‌نامه تعیین می‌شود.
ت - در پیمانکاری عمومی، علاوه بر معیارهای مذکور دربندهای “الف” تا “پ” این ماده، مبلغ یا درصد مشارکت مالی نیز می‌تواند مدنظر قرار گیرد.
ث - گروه‌های مشارکت پیمانکاری در تمام مناقصات با هر مبلغ، باید کارکنان کلیدی و سازمان اجرایی خود را معرفی کنند و چنانچه سازمان اجرایی پیمانکار کامل نباشد یا تعهدات طرف‌های مشارکت با شرایط اجرای کار سازگار نباشد، پیمانکار یادشده از فهرست کوتاه حذف می‌‌شود.
ج - امتیازات پیمانکاران فرعی در ارزیابی کیفی پیمانکار اصلی لحاظ می‌شود.

ماده 17- ارزیابی تجربه پیمانکاران
الف - ارزیابی تجربه پیمانکار (سابقه اجرایی) بر اساس اطلاعات مربوط به تعداد و نوع کارهای مشابه انجام‌شده در رشته و زمینه کار در پنج سال گذشته تعیین می‌شود.
حداکثر امتیاز در صورتی احراز می‌شود که چهار کار مشابه با حجم معادل یا بیشتر از موضوع مناقصه توسط پیمانکار اجراشده باشد و برای مقادیر کمتر، امتیاز تجربه به‌تناسب کاهش می‌یابد.
تبصره- اگر متقاضیان ارزیابی دارای تجربه قابل‌مقایسه با پروژه پیشنهادی باشند، نباید آن‌ها را تنها به دلیل نداشتن تجربه اجرایی دقیقاً مشابه پروژه مورد مناقصه حذف کرد.
ب - در استعلام ارزیابی مناقصاتی که مبلغ برآوردی آن‌ها بیش از یک‌صد برابر مبلغ معاملات متوسط باشد، برای امتیازدهی تجربه می‌توان تعداد و حجم کارهای واجد امتیاز را کمتر از موارد مذکور دربند “الف” این ماده تعیین کرد.

ماده 18- ارزیابی حسن سابقه در کارهای قبلی
الف - برای تعیین امتیاز حسن سابقه در کارهای قبلی، اخذ اطلاعات حداکثر پنج سال گذشته شامل نشانی و مقام مطلع در دستگاه‌های کارفرمایی، موضوع و مبلغ قراردادها و نام و نشانی دستگاه نظارت در آن قراردادها از طریق استعلام ضروری است.
ب - امتیاز ارزیابی کارفرمایان کارهای قبلی نسبت به مواردی نظیر کیفیت کار، کفایت
کادر فنی و زمان‌بندی پروژه تعیین می‌شود. سازمان موظف است در چهارچوب این بند نسبت به تهیه دستورالعمل برای ارزیابی کارهای پیمانکاران به‌وسیله کارفرمایان قبلی اقدام کند.
پ - میانگین امتیاز ارزیابی کارفرمایان کارهای قبلی در پنج سال گذشته، ملاک تعیین امتیاز یادشده خواهد بود.
ت - امتیازهای مربوط به ارزشیابی دوره‌ای مراجع معتبر، موضوع تبصره ماده (10) تصویب‌نامه شماره 48013/ ت 23251 هـ مورخ 11/12/1381 درباره عملکرد پیمانکار می‌تواند جایگزین کسب اطلاعات موضوع‌بند “ب” این ماده شود.

ماده 19- ارزیابی توان مالی پیمانکاران
الف - ارزیابی توان مالی پیمانکاران بر اساس اطلاعات حداکثر پنج سال گذشته تعیین می‌شود.
ب - حداکثر امتیاز توان مالی در صورتی احراز می‌‌شود که مبلغ برآوردی مناقصه معادل یا کمتر از یکی از مقادیر زیر باشد:
1- پنجاه برابر مالیات متوسط سالانه یا هفتاد برابر بیمه تأمین اجتماعی قطعی یا علی‌الحساب پرداخت‌شده
2- سه برابر درآمد ناخالص سالانه، مستند به‌صورت وضعیت‌های قطعی یا موقت
3- پنج برابر دارایی‌های ثابت، مستند به اظهارنامه مالیاتی یا گواهی بیمه دارایی‌ها یا دفاتر قانونی
4- تأیید اعتبار از سوی بانک یا مؤسسات مالی و اعتباری معتبر تا سقف مبلغ موضوع مناقصه
تبصره 1- بالاترین عدد کسب‌شده از جزءهای (1) تا (3) بند “ب” این ماده، مبنای محاسبات می‌باشد و درصورتی‌که بالاترین عدد محاسبه‌شده از مبلغ برآوردی مناقصه کمتر باشد، امتیاز مالی به‌تناسب کاهش می‌یابد.
تبصره 2- در صورت ضرورت، نسبت‌های فوق با توجه به شرایط اقتصادی و اجرایی با پیشنهاد سازمان و تصویب هیئت‌وزیران بهنگام می‌شود.

ماده 20- ارزیابی توان تجهیزاتی
الف - نحوه تعیین امتیاز توان تجهیزاتی پیمانکاران با توجه به ماهیت کار و ماشین‌آلات و تجهیزات موردنیاز در استعلام ارزیابی تعیین می‌شود. درصورتی‌که امکان تأمین حداقل ماشین‌آلات و تجهیزات موردنیاز پروژه احراز شود، حداکثر امتیاز توان تجهیزاتی به پیمانکار تعلق می‌گیرد.
ب - درصورتی‌که نیاز پروژه به ماشین‌آلات خاص، کارفرما می‌تواند از پیمانکار نحوه تأمین ماشین‌آلات یادشده را درخواست کند. در این قبیل موارد، پیمانکار می‌تواند به‌جای اسناد مالکیت، موافقت‌نامه اجاره ماشین‌آلات را همراه با اسناد معتبر برای کارفرما ارائه کند.

ماده 21- ارزیابی توان فنی و برنامه‌ریزی
الف - ارزیابی توان فنی و برنامه‌ریزی پیمانکاران بر اساس حداقل معیارهای زیر انجام می‌شود:
1- کفایت کارکنان کلیدی
2- توان برنامه‌ریزی و کنترل پروژه
ب - اگر در گزارش شناخت سازمان خاصی برای اجرای پروژه پیشنهادشده باشد، در صورت معرفی کارکنان کلیدی صلاحیت‌دار، امتیاز جزء (1) بند “الف” این ماده به متقاضی مربوط تعلق می‌گیرد. این امتیاز بر اساس نسبت تکمیل سازمان کارکنان کلیدی محاسبه می‌شود.
پ - حداکثر امتیاز مربوط به برنامه‌ریزی و کنترل پروژه در صورتی احراز می‌شود که در سوابق پنج‌ساله گذشته پیمانکار، حداقل دو پروژه بدون تأخیر غیرمجاز (تا تحویل موقت) وجود داشته باشد.

ماده 22- گواهینامه صلاحیت پیمانکاری
الف - در مناقصات پیمانکاری داخلی، مناقصه گران باید گواهینامه صلاحیت معتبر داشته باشند.
ب - مناقصه گزار در مناقصات پیمانکاری بین‌المللی، برای مناقصه گران داخلی گواهینامه صلاحیت معتبر و برای مناقصه گران خارجی همکار پیمانکار داخلی، باید حسب مورد، گواهی‌های صادرشده توسط اتاق بازرگانی کشور متبوع، مستندهای ثبتی، اسناد بیمه و عملکرد مالی، مجوزهای قانونی خاص و سوابق کار از کارفرمایان قبلی را درخواست کند.
تبصره- مناقصه گران خارجی برای ارزیابی کیفی، باید حداقل دو سال سابقه کار یا یک کار مشابه و مرتبط با موضوع مناقصه را انجام داده باشند.

ماده 23- ظرفیت کاری پیمانکاران
الف- ظرفیت پیمانکاران بر اساس آیین‌نامه طبقه‌بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران موضوع تصویب‌نامه شماره 48013/ت 23251 هـ مورخ 1381/12/11 و اصلاحات بعدی آن تعیین، بهنگام و در پایگاه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات منتشر خواهد شد.
ب - مناقصه گزار موظف است ظرفیت کاری پیمانکاران را طبق استعلام ارزیابی با استفاده از گزارش‌های خود اظهاری و اطلاعات منتشرشده در پایگاه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات بر اساس معیارهای زیر ارزیابی کند:
1- پایه و رشته پیمانکاری
2- توان مالی، تجهیزاتی و تدارکاتی
3- تعداد کارهای در دست انجام
پ - ارجاع کارهای بیشتر از ظرفیت کاری پیمانکاران با شرایط زیر مجاز است:
1- ارجاع کار تا بیست‌وپنج درصد بالاتر از ظرفیت کاری پیمانکار، منوط به تأیید کمیته فنی- بازرگانی است.
2- درصورتی‌که تعداد پیمانکاران دارای ظرفیت در رشته و پایه موردنظر در فهرست کوتاه، کمتر از تعداد مذکور در جزء (1) بند"الف" ماده (10) این آیین‌نامه باشد، مناقصه گزار می‌تواند فهرست کوتاه را با استفاده از سایر پیمانکارانی که ظرفیت کاری آن‌ها تکمیل باشد یا پیمانکاران پایه بعدی از طریق ارزیابی کیفی تکمیل کند.

فصل چهارم- ارزیابی کیفی تأمین‌کنندگان
ماده 24- معیارهای ارزیابی تأمین‌کنندگان
الف - ارزیابی کیفی تأمین‌کنندگان بر اساس حداقل معیارهای زیر انجام می‌شود:
1- توان مالی
2- ارزیابی مشتریان قبلی و حسن شهرت
3- استانداردهای تولید
ب - اگر مبلغ برآوردی تأمین کالا بیش از بیست برابر نصاب معاملات متوسط باشد، علاوه بر معیارهای بند “الف” این ماده، باید معیارهای زیر نیز منظور شود:
1- نظام کیفیت و نحوه تضمین محصولات (گارانتی)
2- ظرفیت تولید
پ - چنانچه به تشخیص مناقصه گزار معیارهای دیگری علاوه بر معیارهای یادشده دربند الف” این ماده لازم باشد، اهمیت وزنی و روش امتیازدهی باید در استعلام ارزیابی تشریح شود.

ماده 25- ارزیابی توان مالی تأمین‌کنندگان
الف - ارزیابی توان مالی تأمین‌کنندگان بر اساس اطلاعات حداکثر پنج سال گذشته تعیین می‌شود.
ب - حداکثر امتیاز توان مالی در صورتی احراز می‌‌شود که مبلغ برآوردی مناقصه معادل یا کمتر از یکی از مقادیر زیر باشد:
1- یک‌صد برابر مالیات متوسط سالانه، مستند به اسناد مالیات‌های قطعی و علی‌الحساب پرداخت‌شده
2- بیست‌وپنج درصد فروش آخرین سال تولید، مستند به قراردادها و اسناد فروش یا صورت‌های مالی تأییدشده
3- ده درصد دارایی‌های ثابت، مستند به اظهارنامه رسمی یا گواهی بیمه دارایی‌ها
4- تأیید اعتبار از سوی بانک یا مؤسسات مالی و اعتباری معتبر تا سقف مبلغ موضوع مناقصه
تبصره 1- بالاترین عدد کسب‌شده از جزءهای (1) تا (3) بند “ب” این ماده، مبنای محاسبات می‌باشد و درصورتی‌که بالاترین عدد محاسبه‌شده از مبلغ برآوردی مناقصه کمتر باشد، امتیاز مالی به‌تناسب کاهش می‌یابد.
تبصره 2- در صورت ضرورت، نسبت‌های فوق با توجه به شرایط اقتصادی و اجرایی با پیشنهاد سازمان و تصویب هیئت‌وزیران بهنگام می‌شود.

ماده 26- ارزیابی مشتریان قبلی
الف - برای تعیین امتیاز ارزیابی مشتریان قبلی از کالای موردنظر، اخذ اطلاعات مربوط به نشانی مشتریان عمده، موضوع و مبلغ قراردادها از طریق استعلام ارزیابی لازم است.
تبصره- ارزیابی مشتریان قبلی از طریق خود اظهاری و ارائه مدارک لازم و با تشخیص و مسئولیت مناقصه گزار قابل‌پذیرش می‌باشد
ب - امتیاز ارزیابی مشتریان قبلی با توجه به مواردی نظیر کیفیت کالا، عملکرد در دوره بهره‌برداری، کیفیت خدمات پشتیبانی و انجام به‌موقع تعهدات تعیین می‌شود.
پ - میانگین امتیاز ارزیابی مشتریان قبلی در حداکثر پنج سال گذشته، ملاک تعیین امتیاز یادشده خواهد بود.

ماده 27- ارزیابی استانداردها
الف - اگر حداقل استانداردهای الزامی در استعلام ارزیابی قیدشده باشد، متقاضیان باید حصول استانداردهای یادشده را اثبات کنند. این استانداردها می‌تواند شامل استانداردهای کیفیت، استانداردهای تولید، نصب یا بهره‌برداری باشد. چنانچه استانداردهای لازم تأمین نشود، می‌توان مناقصه گران فاقد شرایط را بدون در نظر گرفتن سایر معیارها رد کرد. ارائه اسناد و گواهینامه‌های معتبر یا بازدید کارشناسی می‌تواند ملاک عمل قرار گیرد. حتی‌المقدور در صورت وجود استفاده از استانداردهای بومی و ایرانی اولویت دارد.
ب - اگر استانداردهای ترجیحی که کارایی، دوام و سایر ویژگی‌های فنی کالا را بیش از حداقل موردنیاز تأمین می‌کنند، در استعلام ارزیابی تعیین‌شده باشند، برای امتیازدهی استانداردها می‌توان به روش متعارف (مذکور دربند “ب” ماده (9) این آیین‌نامه) عمل کرد و در این صورت، روش امتیازدهی باید در استعلام ارزیابی تشریح شود.

ماده 28- نظام تضمین کیفیت
الف - نظام تضمین کیفیت بر اساس گواهینامه‌های تضمین کیفیت نظیر سری 9000 ISO یا سایر گواهینامه‌های معتبر کیفیت تعیین می‌شود. در موارد خاصی که گواهینامه‌های تضمین کیفیت موجود نباشد، باید با توافق کارفرما و مناقصه گر روش‌هایی نظیر بیمه‌نامه یا بازرسی فنی حین ساخت پیش‌بینی شود.
ب ـ موارد زیر باید بر اساس خود اظهاری مناقصه گران تعیین شود. حداقل‌های مربوط به هر مورد نیز باید حسب مورد در اسناد استعلام قید شود:
1- نحوه تضمین محصولات و گارانتی
2- نحوه تأمین خدمات پس از فروش (وارانتی) در محل استفاده
3- چگونگی بسته‌بندی و حمل‌ونقل
4- چگونگی نصب
5- آموزش کاربرد و نگهداری و تعمیرات

ماده 29- ظرفیت تولید
ظرفیت تولید بر اساس بازدید، ارائه پروانه‌ها یا مجوزهای تولید تعیین می‌شود.
هرگاه اثبات شود که مناقصه گری به دلیل تکمیل ظرفیت تولید، قادر به تأمین کالای مورد مناقصه نیست، بدون در نظر گرفتن سایر معیارهای مندرج در ماده (24) این آیین‌نامه از فهرست کوتاه حذف می‌شود.
پرویز داودی
معاون اول رئیس‌جمهور


رونوشت با توجه به اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به انضمام تصویر نامه اشاره‌شده در متن برای اطلاع ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود.
تنظیم متن کنترل ابلاغ تأیید انطباق متن و تصمیم تأیید نهایی

رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری، دفتر رئیس‌جمهور، دفتر ریاست قوه قضاییه، دفتر معاون اول رئیس‌جمهور، دفتر معاون اجرایی رئیس‌جمهور، دفتر معاون حقوقی و امور مجلس رئیس‌جمهور، دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، دیوان محاسبات کشور، دیوان عدالت اداری، اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور، اداره کل حقوقی، اداره کل قوانین و مقررات کشور، کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ می‌شود.

موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد