حد نصاب معاملات (مناقصه، مزایده،...)، مصوبه سال 1389 (به استناد تبصره 1 ماده 3 قانون برگزاری مناقصات و جزء ب بند 10 ماده واحده قانون بودجه 1389)
-
44695/35934
1389/03/22
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد