حد نصاب جدید معاملات (به استناد تبصره 1 ماده 3 قانون برگزاری مناقصات)
-
51557/ت37537ه‍
1386/04/06
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد