حد نصاب معاملات، مصوبه سال 1400(به استناد تبصره 1 ماده 3 قانون برگزاری مناقصات)
-
17809/ت58769هـ
1400/02/21
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد