حد نصاب معاملات، مصوبه سال 1398(به استناد تبصره 1 ماده 3 قانون برگزاری مناقصات)
تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 98/02/25 هیأت وزیران درخصوص"تعیین نصاب معاملات موضوع ماده 3 قانون برگزاری مناقصات - مصوب 1383"، طی نامه شماره 21957 در تاریخ 98/02/28 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.
21957/ت56566هـ
1398/02/28
متن ضابطه
شماره ۲۱۹۵۷/ت۵۶۵۶۶هـ                               ۱۳۹۸/۲/۲۸

تصویب نامه در خصوص تعیین نصاب معاملات موضوع ماده (۳)

قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب ۱۳۸۳ـ

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۲/۲۵ به پیشنهاد شماره ۵۶/۲۵۲۷۰/۸۸۰۱۱ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۸ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب ۱۳۸۳ـ و ماده (۴۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از
مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ـ تصویب کرد:

الف ـ نصاب معاملات موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب ۱۳۸۳ـ به شرح زیر تعیین می­شود:

۱ـ معاملات کوچک: معاملاتی که مبلغ معامله تا سقف مبلغ سیصد و بیست و هشت میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۳۲۸) ریال باشد.

۲ـ معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ معامله بیشتر از سقف معاملات کوچک بوده و از مبلغ سه میلیارد و دویست و هشتاد میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۲۸۰ر۳) ریال تجاوز نکند.

۳ـ معاملات بزرگ: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از مبلغ سه میلیارد و دویست و هشتاد میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۲۸۰ر۳) ریال باشد.

ب ـ نصاب معاملات موضوع بند (الف) به موجب ماده (۴۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ـ به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می­شود، تسری می­یابد.

معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد