حد نصاب معاملات، مصوبه سال 1388 (به استناد تبصره 1 ماده 3 قانون برگزاری مناقصات)
-
51513/ت42533ه‍
1388/03/09
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد