نصاب معاملات سال 1396
تعیین نصاب معاملات سال 1396 موضوع ماده (3) قانون برگزاری مناقصات (تصویبنامه شماره 12346/ت54225هـ مورخ 1396/2/6 هیأت وزیران)
هیئت وزیران در جلسه 1396/2/3 به پیشنهاد شماره 56/5879 مورخ 1396/1/27 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاری مناقصات -مصوب 1383- و ماده (42) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) -مصوب 1393- تصویب کرد:
12346/ت54225هـ
1396/02/06
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد