حد نصاب معاملات، مصوبه سال 1390 (به استناد تبصره 1 ماده 3 قانون برگزاری مناقصات)
-
83454/ت46803ه‍
1390/04/21
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد