حد نصاب معاملات، مصوبه سال ۱۴۰۱(به استناد تبصره 1 ماده 3 قانون برگزاری مناقصات)
-
5943229/ت59799ه
1401/03/21
متن ضابطه

مصوبه تعیین نصاب معاملات موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات در سال ۱۴۰۱ (تصویبنامه شماره ۴۳۲۲۹/ت۵۹۷۹۹هـ مورخ ۲۱/۳/۱۴۰۱ هیئت وزیران)

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیئت وزیران در جلسه ۱۶/۳/۱۴۰۱ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات -مصوب ۱۳۸۳- و ماده (۴۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) -مصوب ۱۳۹۳- تصویب کرد:

۱- نصاب معاملات موضع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات -مصوب ۱۳۸۳- به شرح زیر تعیین می‌شود:

الف- معاملات کوچک: معاملاتی که مبلغ معامله تا سقف مبلغ یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد.

ب- معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ معامله بیشتر از سقف معاملات کوچک بوده و از مبلغ ده میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تجاوز نکند.

پ- معاملات بزرگ: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از مبلغ ده میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد.

۲- نصاب معاملات موضوع بد (۱) به موجب ماده (۴۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به مواردی که به صورت مزایده انجام می‌شود، تسری می‌یابد.

محمد مخبر- معاون اول رییس جمهور

موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد