حد نصاب معاملات، مصوبه سال 1402(به استناد تبصره 1 ماده 3 قانون برگزاری مناقصات)
-
50048/ت61179هـ
1402/03/24
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد