تعیین نصاب معاملات سال 1397
موضوع ماده (3) قانون برگزاری مناقصات (تصویبنامه هیأت وزیران)
18039/ت55344هـ
1397/02/22
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد