دستورالعمل تعیین دامنه قیمت های متناسب پیشنهادی در مناقصات یک مرحله ای و دو مرحله ای
جایگزین بخشنامه شماره 100/87003 مورخ 88/09/16- منسوخ شده با بخشنامه شماره 94/158764 مورخ 94/07/13
100/65663
1391/08/14
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد