ظرفیت مجاز کاری
نامه دفتر نظام فنی و اجرایی به معاونت های امور هماهنگی استانداری ها مبنی بر نحوه تشخیص صلاحیت و ظرفیت مجاز کاری براساس بخشنامه 100/31395 مورخ 1389/04/26 و اعتبار گواهینامه های صادره براساس 100/15300 مورخ 1386/02/08 تا زمان اعتبار گواهینامه ها
993360/الف/22
1389/11/18
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد