حداکثر مبلغ مناسب و ظرفیت در هر رشته پیمانکاری
حداکثر تعداد مجاز کار توسط بخشنامه 94/130439 مورخ 1394/06/24، و حداکثر مبلغ توسط همان، و بخشنامه 95/576756 مورخ 1395/03/31 بطور ضمنی نسخ شده اند.
p1
1381/12/11
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد