دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلفات انتظامی (حرفه ای) پیمانکاران
تعیین مرجع رسیدگی به تخلفات حرفه ای پیمانکاران، احصاء موارد تخلف و میزان تنبیهات انضباطی و فرآیند رسیدگی به تخلفات
92/42787
1392/05/20
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد