دستورالعمل طبقه‌بندی و تشخیص صلاحیت اشخاص حقیقی
احصا شرایط عمومی و اختصاصی احراز صلاحیت پیمانکاران حقیقی از قبیل: دارا بودن مدرک کارشناسی در یکی از رشته های رمینه با رشته مورد درخواست براساس پیوست شماره (2) آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران، سکونت داشتن در محل اخذ گواهینامه، طبقه بندی این پیمانکاران در پایه های 1 و 2 و 3 از حیث توان و ظرفیت و... در جدول ماده (3)، حداکثر مبلغ مناسب و ظرفیت براساس ضابطه 100/31394 1389/04/26 اصلاح شده است.
101/159656
1382/08/22
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد