اصلاحیه آیین‌نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران (تصویب‌نامه شماره 48013 /ت23251 ه‍)
اصلاحیه آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران مورخ 1381/12/11 توسط وزرای عضو کمیسیون اقتصاد
78542/ت40341ك ‍
1388/04/14
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد