اصلاح شرایط اختصاصی آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران موضوع مصوبه شماره 48013/ت23251هـ مورخ 1381/12/11 هیأت محترم وزیران
-
92/19167
1392/03/06
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد