اصلاحیه آیین‌نامه طبقه‌بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران به شماره 48013 /ت 23251 ه‍ مورخ 11 /12 /81
الحاق یک تبصره به ماده 26 آیین نامه تشخیص و طبقه بندی صلاحیت پیمانکاران- طبق ماده 26 آیین نامه مذکور، اعتبار گواهینامه های پیمانکاری حداکثر 4 سال می باشد و طیق اصلاحیه و در ذیل تبصره، تمدید به مدت حداکثر 2 سال با تشخیص معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری می باشد.
180617/ت41389ه‍
1387/10/07
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد