تغییر در حوزه تعریف رشته های ماده (6) آیین نامه و اصلاح جداول آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران مصوبه شماره 48013/ ت23251 ه‍ مورخ 11/ 12/ 1381 هیات محترم وزیران
رشته نفت و گاز اول بار توسط این بخشنامه به رشته های پیمانکاری اضافه گردید. اصلاح جدول پیوست (1) آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران
100/31395
1389/04/26
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد