تغییر در حداقل شرایط اختصاصی و ظرفیت شرکتهای پیمانکاری آیین‌نامه طبقه‌بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران مصوبه شماره 48013.ت 23251 هـ مورخ 11. 12.1381 هیات محترم وزیران
-
1400/194092
1400/04/28
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد