دستورالعمل ارزشیابی پیمانکاران
طبق ماده 9 آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت، برای بدست آوردن امتیاز صلاحیت، ضریب ارزشیابی (Ce) از این آیین نامه بدست می آید.
101/15158
1382/2/2
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد