ضریب متوسط افزایش وزنی (حداقل شرایط اختصاصی و ظرفیت شرکتهای پیمانکاری آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت)
-
96/1313020
1396/05/11
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد