اصلاحات آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران
با وجود اینکه در بخشنامه 92/131062 مورخ 92/12/26 ذکر شده که این بخشنامه و آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران اصلاح می شوند؛ اما بخشنامه سال 92 فقط حکم جدیدی را وضع کرده و احکام وضع شده در این آیین نامه را بی اعتبار نکرده است. لذا جمع بین این دو بخشنامه امکانپذیر بوده بدون اینکه موادی از این مقرره کاسته شود. به بیان دیگر، پس از جستجو در بخشنامه 92/131062 موردی که به طور ضمنی این بخشنامه را نسخ کند یافت نشده است و عمل به هردوی این بخشنامه ها در زمان واحد امکانپذیر است.
92/42780
1392/05/20
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد