دستورالعمل ارزشیابی مشاوران
با توجه به ماده 20 آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران مصوب 1383 که تمامی ضوابط و مقررات پیشین در خصوص تشخیص صلاحیت مشاوران را فاقد اعتبار می خواند. و همچنین تبصره ماده 14 آیین نامه مذکور که اشعار می دارد: دستورالعمل ارزشیابی مشاوران ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین نامه از سوی سازمان تهیه و ابلاغ می گردد...؛ نتیجه می شود که آیین نامه تشخیص صلاحیت با توجه به موخر بودن بر دستورالعمل ارزشیابی مشاوران، اعتباری برای این آیین نامه قائل نیست.
105/9415-50/15429
1380/07/07
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد