دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلفات انتظامی (حرفه ای) مشاوران
این دستورالعمل نحوه و ضوابط رسیدگی به تخلفات انتظامی مشاوران در مراحل تشخیص صلاحیت، ارجاع کار، حین اجرای کار و بعد آن و میزان تنبیهات انضباطی و محرومیت آنان را در حوزه شمول بند ب ماده یک قانون برگزاری مناقصات تعیین می کند.
100/66025
1391/08/14
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد