آیین‌نامه نحوه انتخاب و ارجاع کار به مشاوران
منسوخ شده با آیین نامه خرید خدمات مشاوره
17234/ت28422ه‍
1383/04/07
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد