دستورالعمل نحوه مشارکت، همکاری و ارجاع کار گروه مشارکت مشاوره
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور
100/67285
1389/09/13
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد