آیین‌نامه تشخیص صلاحیت و تعیین ناظران معتمد
سازمان حفاظت محیط‌زیست
141752/ت40947ک
1386/07/16
متن ضابطه

آیین‌نامه تشخیص صلاحیت و تعیین ناظران معتمد

شماره141752/ت40947ک

16/7/1386

سازمان حفاظت محیط‌زیست

وزیران عضو کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط‌زیست در جلسه مورخ 7/4/1388 بنا به پیشنهاد شماره 39856ـ1 مورخ 25/6/1387 سازمان حفاظت محیط‌زیست و به استناد ماده (105) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، تنفیذی در ماده (71) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب1383ـ و با رعایت تصویب‌نامه شماره 164082/ت373هـ مورخ 10/10/1386 آیین‌نامه تشخیص صلاحیت و تعیین ناظران معتمد را به شرح زیر تصویب نمودند:

آیین‌نامه تشخیص صلاحیت و تعیین ناظران معتمد

ماده1ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌رود:

الف ـ سازمان: سازمان حفاظت محیط‌زیست.

ب ـ ناظر معتمد: شخص حقوقی که توسط سازمان به‌عنوان نماینده برای نظارت بر اجرای صحیح مفاد گزارش ارزیابی اثرات زیست‌محیطی طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ مورد تأیید صلاحیت قرار می‌گیرد.

ج ـ تأیید صلاحیت: فرآیندی که طی آن صلاحیت و توان تخصصی متقاضی برای اخذ گواهینامه ناظر معتمد بر اساس مفاد این آیین‌نامه ارزشیابی و تأیید می‌گردد.

د ـ گواهینامه ناظر معتمد: مدرکی که توسط سازمان برای ناظر معتمد جهت انجام امور نظارت و بازرسی به‌منظور اطمینان از رعایت نتایج مطالعات ارزیابی و سایر ضوابط زیست‌محیطی در طرح‌ها و پروژه‌های ارزیابی‌شده، صادر می‌گردد.

 ماده2ـ دانشگاه‌ها، مراکز و موسسات پژوهشی با لحاظ شرایط زیر می‌توانند گواهینامه ناظر معتمد را دریافت نمایند:

الف ـ داشتن توافقنامه همکاری با یکی از آزمایشگاه‌های معتمد سازمان.

 ب ـ داشتن گروه متخصصین با حداقل (5) سال سابقه کار مفید و مرتبط با ارزیابی اثرات زیست‌محیطی طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی در مقطع کارشناسی و بالاتر، در یکی از رشته‌های تحصیلی زیر:

1ـ مدیریت محیط‌زیست.

2ـ بهداشت محیط یا طب محیطی.

3ـ بهداشت حرفه‌ای.

4ـ مهندسی محیط‌زیست.

5 ـ مهندسی شیمی و شیمی کاربردی.

6 ـ سایر رشته‌های مرتبط برحسب نوع پروژه.

ماده3ـ شرکت‌های غیردولتی در صورت برخورداری از شرایط موضوع بندهای « الف و ب» ماده (2) و با لحاظ شرایط زیر می‌توانند گواهی‌نامه ناظر معتمد را دریافت نمایند:

 الف ـ در اساسنامه شرکت، موضوع انجام امور نظارت و بازرسی و همچنین انجام مطالعات ارزیابی اثرات زیست‌محیطی طرح‌ها لحاظ شده باشد.

 ب ـ حداقل سه سـال تجارب مرتبط در زمـینه انجام مطالعات ارزیابی اثـرات زیست‌محیطی طرح‌ها را دارا باشد.

ماده4ـ متقاضیان اخذ گواهینامه ناظر معتمد سازمان باید درخواست خود را مطابق فرم پیوست که به مهر « پیوست تصویب‌نامه هیئت‌وزیران» تأییدشده است تکمیل و به همـراه مدارک موضوع مواد (2) و (3) این آیین‌نامه به دبیرخانه مربوط در معاونت محیط‌زیست انسانی سازمان، جهت بررسی و تأیید صلاحیت ارائه نمایند.

ماده5 ـ سازمان موظف است گواهینامه متقاضیان تأیید صلاحیت شده از سوی سازمان را ظرف دو هفته و با تاریخ اعتبار دو ساله صادر نماید.

ماده6 ـ سازمان موظف است ناظرین معتمد را بر اساس تجارب، توان تخصصی، کمیت و کیفیت کارهای انجام‌شده قبلی، رتبه‌بندی نماید. ارجاع کار به ناظرین باید بر مبنای رتبه‌بندی انجام شود.

ماده7ـ پس از انقضای مدت اعتبار گواهینامه، متقاضیان می‌توانند نسبت به درخواست تمدید اعتبار گواهینامه از طریق دبیرخانه و بر اساس فرم پیوست که به مهر « پیوست تصویب‌نامه هیئت‌وزیران» تأییدشده است، اقدام نمایند. تمدید گواهینامه منوط به احراز عدم تخلف در وظایف محوله، عدم وجود گزارش خلاف واقع در طول اعتبار گواهینامه و نیز بقای شرایط اولیه (موضوع مواد «2» و «3» این آیین‌نامه) می‌باشد. سازمان موظف است ظرف یک ماه مراتب را بررسی و اقدام موردنیاز را معمول دارد.

ماده8 ـ پس از صدور گواهینامه، چنانچه در هر زمان یکی از موارد ذیل مشاهده یا گزارش شود، سازمان پس از استماع دفاعیات ناظر معتمد در صورت احراز تخلف نسبت به ابطال گواهینامه اقدام خواهد نمود:

الف ـ تخلف و قصور در انجام وظایف بر اساس گزارش ارسالی از سوی ادارات کل حفاظت محیط‌زیست،

ب ـ احراز فقدان شرایط اخذ گواهینامه،

ج ـ گزارش خلاف واقع،

د ـ تبانی یا عدم رعایت ضوابط و دقت در انعکاس نتایج اندازه‌گیری و سنجش اعلام‌شده توسط آزمایشگاه معتمد.

ماده9ـ مجریان طرح‌هایی که گزارش ارزیابی اثرات زیست‌محیطی طرح‌های آن‌ها در کمیته بررسی گزارشات ارزیابی سازمان به تصویب رسیده است موظفند ناظران معتمد موردنیاز طرح‌های و پروژه‌های خود را بر اساس فهرستی که توسط سازمان منتشر می‌گردد و دربرگیرنده رتبه ناظران است انتخاب نمایند.

 ماده10ـ پرداخت دستمزد خدمات ناظران معتمد از سوی مجریان طرح‌ها مطابق دستورالعملی خواهد بود که سازمان با همکاری معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور تهیه و ابلاغ خواهد نمود.

این تصـویب‌نامه در تـاریخ 11/7/1388 به تأیید مقام محترم ریاست جمهـوری رسیده است.

معاون اول رئیسجمهور ـ محمدرضا رحیمی

موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد