دستورالعمل نحوه تعیین صلاحیت اشخاص حقوقی یا حقیقی واجد شرایط مشاوره
کاربرد این دستورالعمل در مواردی است که معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی گواهینامه ارائه نمی دهد
100/31392
1389/04/26
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد