آیین نامه اجرایی ماده واحده قانون اصلاح ماده (56) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت- مصوب 1387
هیات وزیران
87544/ت43832ه‍
1389/04/23
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد