آیین‌نامه اجرایی ماده ١٠ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
مصوب هیات وزیران
48769
1394/04/20
متن ضابطه

شماره: 48769/ت 52085 هـ

تاریخ: 1394/4/20

 

آیین‌نامه اجرایی ماده (10) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393

 

 

هیئت‌وزیران در جلسه 1394/4/14 به پیشنهاد شماره 49100 مورخ 1394/4/1 سازمان مدیریت‌و‌برنامه‌ریزی کشور و به استناد ماده (10) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393- آیین‌نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

 

ماده 1- در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف- پروژه: کلیه پروژه‌های نیمه‌تمام دولتی مندرج در قوانین بودجه سنواتی و یا مصوب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان

ب- دستگاه اجرایی: دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری- مصوب 1386- به‌جز نهادهای عمومی غیردولتی

ج- خیرین- اشخاص حقیقی و یا حقوقی غیردولتی که با استفاده از منابع غیردولتی، اقدام به کمک مالی، تأمین عرصه و اعیان، احداث، توسعه، تکمیل و تجهیز طرح‌ها و تحویل و اهدای آن‌ها به دستگاه اجرایی می‌کنند.

 

ماده 2- دستگاه اجرایی مجاز است پروژه‌های خود را بر اساس تفاهم‌نامه با خیرین و با استفاده از مشارکت آن‌ها تکمیل کند. در این تفاهم‌نامه باید مشخصات کامل پروژه بر اساس موافقت‌نامه مربوط، برآورد مبلغ موردنیاز که به‌وسیله خیرین تأمین می‌شود و بازه زمانی اجرای تعهد ذکر شود و نسخه‌ای از این تفاهم‌نامه حسب مورد به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و استان ارسال شود.

 

ماده 3- پروژه‌هایی که حداقل سی درصد (30%) از منابع تکمیلی آن‌ها توسط خیرین تأمین‌شده باشد و به بهره‌برداری برسند، می‌توانند توسط خیرین نام‌گذاری شوند و تغییر نام آن بدون موافقت آن‌ها یا وراثشان امکان‌پذیر نیست.

 

ماده 4- دستگاه اجرایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (استان) موظف‌اند نسبت به درج اعتبارات تعهد شده توسط خیرین و تعدیل اعتبارات از محل بودجه عمومی بر اساس آن در موافقت‌نامه مربوط اقدام کنند.

تبصره- صرفه‌جویی ناشی از اجرای این ماده با رعایت قوانین و مقررات مربوط صرف تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام همان دستگاه اجرایی خواهد شد.

 

ماده 5- دستگاه اجرایی موظف است گزارش عملکرد مالی و عملیاتی پروژه‌هایی را که از منابع خیرین تکمیل می‌شوند، به سازمان مدیریت‌وبرنامه‌ریزی کشور و استان ارسال کند.

معاون اول رئیس‌جمهور- اسحاق جهانگیری

موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد