دستورالعمل روش اجرایی وصول درآمدهای شرکت فرودگاههای کشور بر اساس ماده 55 قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت
تایید وزارت امور اقتصاد و دارایی
-
1382/12/16
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد