آیین نامه اجرایی ماده 47 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
مصوب هیات وزیران
30007ت34763هـ
1385/01/16
متن ضابطه

آیین‌نامه اجرایی ماده (47) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

 

شماره 30007/ت 34763 هـ

 

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
هیئت‌وزیران در جلسه مورخ 1385/1/16 بنا به پیشنهاد شماره 224658/100 مورخ 1384/12/24 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد ماده (47) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب 1384 ـ آیین‌نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:

 

آیین‌نامه اجرایی ماده (47) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
ماده 1 ـ به‌منظور اجرای بند «ب» ماده (145) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1383 ـ دستگاه‌های اجرایی مذکور در ماده (160) قانون یادشده موظف‌اند به‌منظور کاهش حداقل سه درصد (3%) از تصدی‌های اجتماعی، فرهنگی، تولیدی، خدماتی و نظایر آن‌ها (نظیر فعالیت‌های ذکرشده در پیوست این آیین‌نامه که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است) حداقل یک و نیم درصد (1/5%) از اعتبارات تخصیص‌یافته خود را به‌منظور توسعه بخش غیردولتی و در جهت خرید خدمت از بخش خصوصی یا بخش تعاونی، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها اختصاص دهند.
تبصره 1 ـ منظور از اعتبارات تخصیص‌یافته، اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و درآمدهای اختصاصی مصوب دستگاه اجرایی مربوط به فعالیت‌های موضوع این آیین‌نامه می‌باشد که با رعایت ماده (30) قانون برنامه‌وبودجه تخصیص می‌یابد.
تبصره 2 ـ منـظور از اعتـبارات تخصیص‌یافته در شرکت‌های دولتی آن قسمت از اعتبارات مصوب است که در بخش تولید، توزیع و فروش مصرف می‌گردد.

 

ماده 2 ـ به‌منظور احـصاء تصدی‌های اجتـماعی، فرهنگی، تولیدی و خدماتی دستگاه‌های اجرایی با رعایت ماده (135) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1383 ـ کارگروهی متشکل از رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، وزیر کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، دبیر هیئت دولت و رییس دستگاه ذی‌ربط حسب مورد تشکیل و نسبت به احصاء موارد یادشده اقدام و جهت اجرا به دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (160) قانون یادشده اعلام نماید.


ماده 3 ـ به‌منظور تحقق اهداف مذکور در ماده (1) در هریک از دستگاه‌های اجرایی که دارای تصدی‌های اجتماعی، فرهنگی، تولیدی، خدماتی و نظایر آن‌ها هستند، کارگروه اجرایی ماده (47) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که اختصاراً « کارگروه توسعه فعالیت‌های بخش غیردولتی» نامیده می‌شود، متشکل از معاون اداری و مالی یا توسعه مدیریت یا عناوین مشابه، ذی‌حساب و مدیرکل امور مالی و نماینده وزیر یا رییس دستگاه تشکیل می‌شود.
تبصره 1 ـ در شرکت‌های دولتی هیئت‌مدیره مسؤول وظایف کارگروه موضوع این ماده خواهد بود.
تبصره 2 ـ به‌منظور پیگیری سیاست‌ها و اجرای تصمیمات کارگروه موضوع ماده (3)، کمیسیون‌های استانی در واحدهای استانی دستگاه اجرایی ایجاد می‌شوند. ترکیب این کمیسیون‌ها توسط کارگروه موضوع ماده (3) تعیین می‌گردد.


ماده 4 ـ وظایف و اختیارات کارگروه توسعه فعالیت‌های بخش غیردولتی به شرح زیر است:
الف ـ تعیین شیوه واگذاری تصدی‌های احصاء شده به بخش غیردولتی به یکی از روش‌های مندرج در بند «ب» ماده (145) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.
ب ـ تعیین سهمیه اعتبارات تخصیص‌یافته دستگاه به تفکیک تصدی‌های اجتماعی، فرهنگی، تولیدی، خدماتی و نظایر آن‌ها.
ج ـ تعیین شرایط، استانداردها و موارد موردنظر در خصوص صلاحیت فنی بخش غیردولتی و اعلام عمومی آن از طریق رسانه‌ها.
د ـ توزیع حداقل 1/5% (یک و نیم درصد) اعتبارات تخصیص‌یافته برای حمایت از بخش غیردولتی و واگذاری تصدی‌های قابل‌واگذاری با توجه به روش‌های تعیین‌شده.
هـ ـ تعیین هزینه‌های سرانه خدمات.
و ـ اطلاع‌رسانی به بخش غیردولتی به‌صورت عمومی و از طریق رسانه‌ها.
ز ـ تأیید قراردادهای واگذاری امور به بخش غیردولتی به تفکیک روش‌های تعیین‌شده با رعایت قوانین و مقررات مربوط برای ارسال به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.
ح ـ تعیین اعضاء، محدوده وظایف و فعالیتها و نحوه هماهنگی کمیسیون‌های استانی شهرستانی.
تبصره ـ راه‌اندازی و بهره‌برداری از پروژه‌های آماده بهره‌برداری در تصدی‌های اجتماعی، فرهنگی، تولیدی و خدماتی مشمول بند « الف» می‌باشد.

 

ماده 5 ـ اعتبارات موضوع این آیین‌نامه به‌صورت مشخص در قالب موافقت‌نامه‌های متبادله با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا استان حسب مورد جهت توسعه فعالیت‌های بخش غیردولتی و خرید خدمت از آن‌ها اختصاص می‌یابد و در مورد آن گروه از دستگاه‌های اجرایی که ملزم به مبادله موافقت‌نامه نمی‌باشند، میزان اعتبار مربوط، به تصویب بالاترین مرجع تصمیم‌گیری دستگاه خواهد رسید.


ماده 6 ـ دستگاه‌های اجرایی می‌توانند تسهیلات پیش‌بینی‌شده در ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آیین‌نامه اجرایی مربوط نظیر اعطای تسهیلات بانکی، تأمین مابه‌التفاوت کارمزد بانکی تسهیلات اعطایی و اختصاص بخشی از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایـه‌ای دستـگاه را به‌عنوان وجوه اداره شـده و یا پرداخـت هزینه‌های سرانه استفاده نمایند.


ماده 7 ـ دستگاه اجرایی موظف است گزارش عملکرد 1/5% (یک و نیم درصد) اعتبارات تخصیص‌یافته به بخش غیردولتی را به تفکیک فعالیتها (تصدی‌ها) و روش‌های تعیین‌شده در قالب جداول اعتباری تهیه و در مقاطع شش‌ماهه به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اعلام نماید.


ماده 8 ـ ستادهای تحول اداری استان‌ها بر نحوه اجرای دقیق این آیین‌نامه نظارت و پیگیری لازم را به عمل‌آورند و گزارش آن را به استاندارد مربوط ارایه نمایند تا در ارزیابی عملکرد مدیران استانی لحاظ نمایند.


ماده 9 ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است با توجه به گزارش‌های دریافتی از دستگاه‌های اجرایی میزان تحقق کاهش سه درصد (3%) از تصدی‌های اجتماعی، فرهنگی، تولیدی و خدماتی را تعیین و در فواصل شش‌ماهه و در قالب گزارش‌های تفصیلی به اطلاع هیئت‌وزیران برساند.


ماده 10 ـ دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند از طریق مطبوعات و رسانه‌های عمومی مراتب را به اطلاع مردم برسانند.
پیوست ماده 1
1 ـ شیرخوارگاه
2 ـ مهدکودک
3 ـ مجتمع‌های شهری
4 ـ مجتمع‌های روستایی
5 ـ مراکز نگهداری معلولین
6 ـ مجتمع‌های نگهداری سالمندان
7 ـ مجتمع توان‌بخشی روزانه
8 ـ مشاوره حضوری
9 ـ بازپروری معتادین خودمعرف
10 ـ بازپروری معتادین شبانه‌روزی
11 ـ مراکز فیزیوتراپی، شنوائی‌سنجی، بینایی‌سنجی، گفتاردرمانی، ارتوپدی
12 ـ پروژه‌های نیمه‌تمام یا خاتمه یافته تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (ملی و استانی)
13 ـ برگزاری کلاس‌های آموزشی
14 ـ برگزاری مسابقات و اردوهای پرورشی
15 ـ حق بهره‌برداری از اماکن ورزشی
16 ـ پروژه‌های نیمه‌تمام یا خاتمه یافته تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اماکن ورزشی (ملی و استانی)
17 ـ کتابخانه‌های عمومی
18 ـ مجتمع‌های فرهنگی و هنری
19 ـ هنرستان‌های هنری (تجسمی، موسیقی)
20 ـ پروژه‌های تکمیل واحدهای فرهنگی و هنری نیمه‌تمام
21 ـ پروژه‌های نیمه‌تمام یا خاتمه یافته کتابخانه‌های عمومی (ملی و استانی)
22 ـ نظارت بر اماکن اقامتی
23 ـ آموزش بخش جهانگردی
24 ـ واگذاری اماکن اقامتی
25 ـ داروخانه
26 ـ آزمایشگاه
27 ـ رادیولوژی
28 ـ تخت بیمارستانی
29 ـ رختشوی‌خانه
30 ـ آشپزخانه
31 ـ مرکز بهداشت و درمان شهری
32 ـ پایگاه شهری
33 ـ مرکز بهداشت و درمان روستایی
34 ـ خانه بهداشت
35 ـ پایگاه‌های اورژانس
36 ـ پروژه‌های نیمه‌تمام یا خاتمه یافته فصل بهداشت و درمان
37 ـ مراکز رفاهی ـ تفریحی
38 ـ مراکز بهداشتی ـ درمانی
39 ـ آموزش پیش‌دانشگاهی
40 ـ آموزش ابتدایی
41 ـ آموزش پیش‌دبستانی
42 ـ آموزش راهنمایی
43 ـ آموزش متوسطه نظری
44 ـ آموزش کار و دانش
45 ـ توسعه دوره آمادگی
46 ـ پروژه‌های نیمه‌تمام یا خاتمه یافته تملک دارایی‌های سرمایه‌ای فصل آموزش‌وپرورش
47 ـ تألیف و تولید کتاب‌های درسی
48 ـ چاپخانه
49 ـ فروشگاه‌ها
50 ـ سینماها
51 ـ مراکز فرهنگی و هنری
52 ـ تولید اسباب‌بازی و وسایل کمک‌آموزشی
53 ـ کاریابی (خدمات اشتغال)
54 ـ مجموعه‌های ورزشی کارگران
55 ـ مراکز ثابت آموزش
56 ـ آموزش سیار و پادگان
57 ـ آموزش در صنایع
58 ـ آموزش خودیاری فنی و صنعت ساختمان
59 ـ پروژه‌های نیمه‌تمام یا خاتمه یافته تملک دارایی‌های سرمایه‌ای آموزش فنی و حرفه‌ای (ملی و استانی)
60 ـ آموزش‌های فنی و حرفه‌ای رسمی و غیررسمی
61 ـ آموزش‌های ترویجی
62 ـ تجهیز و نوسازی اراضی آب
63 ـ طراحی و اجرای سیستم‌های آبیاری تحت‌فشار
64 ـ توسعه و تجهیز تشکل‌ها و تعاونی‌های تولید کشاورزی
65 ـ تهیه نهال و سایر نهاده‌ها و عوامل تولید
66 ـ مطالعات کاربردی
67 ـ امور مربوط به عوامل تولید (نظیر تراکتور، کمباین)
68 ـ تهیه بانک‌های اطلاعاتی و پیگیری مطالعات استعداد سنجی اراضی
69 ـ تهیه برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی ترویجی
70 ـ تولیدات با محتوای نوشتاری
71 ـ مبارزه با آفات عمومی و همگانی و تلفیقی
72 ـ خدمات درمانی کارکنان
73 ـ طراحی و راه‌اندازی شرکت‌های تعاونی تولید
74 ـ آموزش عاملین ترویج
75 ـ حفاظت از اراضی ملی
76 ـ نظارت بر تولید فرآورده‌های جنگلی و تهیه برنامه بهره‌برداری
77 ـ ممیزی اراضی و تفکیک مستثنیات
78 ـ تجدیدنظر طرح‌های جنگلداری
79 ـ تهیه طرح‌های جنگلداری
80 ـ مدیریت و اجرای طرح تولید نهال و نهالستان‌ها
81 ـ مدیریت و اجرای طرح‌های پارک‌های جنگلی
82 ـ تهیه طرح مرتع‌داری
83 ـ کنترل پروانه چرای دام
84 ـ مدیریت چرا و کنترل دام
85 ـ اجرای طرح‌ها مرتع‌داری
86 ـ نظارت بر اجرای طرح مرتع‌داری
87 ـ تهیه طرح‌های بیابان‌زدایی
88 ـ نظارت بر اجرای طرح‌های بیابان‌زدایی
89 ـ تولید بذر مادری و گواهش شده گندم و جوآبی
90 ـ تولید نهال اصلاح‌شده
91 ـ تولید بذر چغندرقند
92 ـ تولید بذر مادری پنبه
93 ـ تولید بذر مادری برنج
94 ـ تولید بذر گندم و حبوبات دیم
95 ـ تولید و پرورش کارت

AP 2 و P 3
96 ـ تولید نهال توت
97 ـ تولید، عمل‌آوری، بازاریابی و صادرات ماهیان خاویاری
98 ـ تولید بچه ماهی و میگو
99 ـ تکثیر و پرورش در قالب مراکز تکثیر و پرورش آبزیان
100 ـ آموزش و ترویج صید و صیادی و تکثیر و پرورش آبزیان
101 ـ بهره‌برداری از بنادر صیادی
102 ـ واگذاری اراضی مجاور بنادر صیادی و نواحی صنعتی شیلاتی
103 ـ بهره‌برداری از تأسیسات زیربنایی و مشترک مجتمع‌های پرورش ماهی و میگو
104 ـ پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های همه‌گیر دام و طیور و بیماری‌های مشترک انسان و دام
105 ـ تولید انواع واکسن، سرم و مواد بیولوژیک
106 ـ نگهداری راه‌های همسنگ
107 ـ تأمین تجهیزات ایمنی راه‌ها
108 ـ تعمیر و تجهیز ماشین‌آلات
109 ـ مرمت پل و ابنیه فنی
110 ـ پاک‌سازی و تمیز کردن سطح راه‌های روستایی
111 ـ لایروبی آب‌های سطحی و اصلاحی قنوات
112 ـ لکه‌گیری راه‌ها
113 ـ خط‌کشی راه‌ها
114 ـ مدیریت کارخانه آسفالت
115 ـ بهره‌برداری از زیرساخت‌های ریلی، جاده‌ای، هوایی و دریایی
116 ـ نگهداری زیرساخت‌های ریلی، جاده‌ای، هوایی و دریایی
117 ـ فعالیت‌های آزمایشگاهی استان‌ها
118 ـ حمل‌ونقل مسافری ریلی
119 ـ کلیه امور مربوط به بهره‌برداری نفت و گاز نظیر پالایش، فرآوری توزیع فرآورده‌های نفت و گاز
120 ـ جایگاه‌های عرضه سوخت
121 ـ واحدهای روغن‌سازی پالایشگاه‌ها
122 ـ کلیه امور پست و مخابرات به‌استثنای شبکه‌های مادر مخابراتی، امور واگذاری فرکانس، و شبکه‌های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی
123 ـ واگذاری مجوز تلفن همراه (اپراتور دوم موبایل)
124 ـ واگذاری مجوز پیجر (Pager)
125 ـ واگذاری مجوز تلفن ثابت
126 ـ واگذاری مجوز فعالیتPAA (ارائه کنندگان خدمات نقطه) دسترسی انتهایی

127 ـ واگذاری مجوز فعالیتVOIP

(خدمات تلفن اینترنتی دوطرفه)
128 ـ ایجاد دفاتر خدمات ارتباطی
129 ـ ارایه خدمات تلفن همراه (اعتباری)
130 ـ ارایه خدمات تلفن ثابت
131 ـ ارایه خدمات فعالیت ISP

(خدمات اطلاع‌رسانی) و اینترنتی

132ـ واگذاری خدمات فعالیت IDC (مجتمع خدمات اینترنت)
133 ـ واگذاری خدمات فعالیتVOUP (خدمات تلفن اینترنتی یک طرفه)

134 ـ واگذاری ارایه خدمات تلفن ثابت
135 ـ واگذاری مجوز فعالیت شبکه قبول پستی
136 ـ واگذاری مجوز فعالیت شبکه حمل‌ونقل پستی
137 ـ واگذاری دفاتر پستی شهری دولتی
138 ـ واگذاری دفاتر مشترک پست و مخابرات
139 ـ آمارگیری (طرح‌های آماری)
140 ـ نگهداری اراضی دولتی
141 ـ نگهداری و بهره‌برداری از خانه‌های سازمانی
142 ـ احداث خانه‌های سازمانی
143 ـ تهیه طرح‌های تفصیلی
144 ـ آزمایشگاه‌های مختلف ساختمان و مسکن
145 ـ امور مربوط به صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی
146 ـ صدور پروانه ساختمانی
147 ـ نظارت بر احداث ساختمان‌ها و اماکن در سطح شهر
148 ـ ایجاد و بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری فضای سبز
149 ـ جمع‌آوری، حمل، بازیافت و دفع مواد زاید جامد شهری
150 ـ احداث و بهره‌برداری از تأسیسات زباله‌سوز
151 ـ بهره‌برداری از کشتارگاه‌ها، سردخانه‌ها و انبارها
152 ـ نگهداری از پایانه‌های بین‌شهری
153 ـ احداث و بهره‌برداری از میادین میوه و تره‌بار، دام و مراکز خریدوفروش کالا
154 ـ بهره‌برداری از خطوط اتوبوس و مینی‌بوس‌رانی
155 ـ بهره‌برداری از تعمیرگاه‌ها و توقفگاه‌های اتوبوس‌های شهری
156 ـ تخت‌های بیمارستانی
157 ـ کارخانجات اتکا
158 ـ فروشگاه‌های اتکا
159 ـ تولید و توزیع برق برای مصارف داخلی و صادرات
160 ـ شبکه‌های آب‌رسانی و بهره‌برداری از سدها، امور آب و فاضلاب شهری و روستایی
161 ـ اکتشاف و بهره‌برداری از معادن
162 ـ ابلاغ و اجراء آراء محاکم
163 ـ رسیدگی به دعاوی (موضوع ایجاد شورای حل اختلاف)
164 ـ امور مطالعاتی حوزه‌های مختلف وظیفه‌ای
165 ـ انجام بازرسی‌های مستمر و غیرمستمر
166 ـ مراقبت بعد از خروج
167 ـ امور فرهنگی و آموزشی
168 ـ ورزش
169 ـ بهداشت و درمان
170 ـ امور مربوط به نقشه‌برداری بخش کاداستر
171 ـ خدمات سجلی شامل:
ـ حل اختلاف
ـ تغییر نام
ـ تغییر نام خانوادگی
ـ تقاضای المثنی
ـ صدور کارت شناسایی
ـ تعویض کارت شناسایی
ـ بهنگام سازی نشانی

معاون اول رئیس‌جمهور ـ پرویز داودی

 

نوع: آئین‌نامه

شماره انتشار: 17858

تاریخ تصویب: 1385/1/16

تاریخ ابلاغ:

دستگاه اجرایی: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

موضوع:

 

موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد