قانون اصلاح تبصره 5 بند الف ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و الحاق دو تبصره به آن (مصوب بهمن 1392)
-
137/82390
1392/12/12
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد