مصوبه شورای اقتصاد در اجرای مفاد بند ( ط ) تبصره 22 قانون برنامه دوم توسعه و بند 10 تبصره 29 قانون بودجه سال 74 کل کشور
-
34/438
1374/07/30
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد